Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Az Ön által letöltött KRÉTA mobil applikációt (a továbbiakban: applikáció) az eKRÉTA Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2030 Érd, Retyezáti utca 48.Cg. 13-10-041619, adószám: 25707144-2-13) (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti és szolgáltatja, ezáltal a rendszerben kezelt adatok tekintetében adatfeldolgozónak minősül. A KRÉTA mobil applikáció tekintetében minden esetben az intézmények – melyekben a tanuló a tanulmányait folytatja, pedagógus esetén, amellyel közalkalmazotti jogviszonyban áll – az adatkezelők.

Fogalom meghatározás

...

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

...

A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy a letöltést önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. E felelősség-vállalásra tekintettel a megadott adatok tartalmának bármely valótlanságáért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Az adatkezelés célja

...

 a KRÉTA Elektronikus Ellenőrző és KRÉTA Elektronikus Napló applikációk szolgáltatásainak Felhasználó általi igénybevétele, a Felhasználó számára üzenetek, információk közvetítése a Szolgáltató által.

Az adatkezelés jogalapja

...

  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a GDPR (1) bekezdés b) pontja, a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokra vonatkozó adatkezelés, illetve az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján.

A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker.tv.) 13/A. § (3) bekezdése alapján is kezelheti az érintettek személyes adatait.

 

...

A kezelt adatok köre

...

...

A KRÉTA Elektronikus Ellenőrző applikációban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41.§ (4) bekezdése alapján (továbbiakban: Nkt.) kezelt személyes adatok:

 • a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, lakóhelyének, tartózkodási helyének címe,

 • szülője, törvényes képviselője neve

 • a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,

 • a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok,

 • felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok.

...

A KRÉTA Elektronikus Ellenőrző applikációban hozzájárulás alapján kezelt adatok

...

 • gondviselő e-mail címe

...

 A KRÉTA Elektronikus Napló applikációban az Nkt. 41.§ (3) bekezdés alapján kezelt személyes adatok:

 • név

A KRÉTA Elektronikus Napló applikációban az érintett és az adatkezelő közötti szerződéses jogviszonyból következő feladatok teljesítésének szükségessége miatt kezelt személyes adatok köre:

 • tanórák;

 • foglalkoztató intézmény.

KRÉTA Digitális Kollaborációs Tér modul használatával összefüggő speciális adatkezelése

 • Tanulói adatok:

Adatkezelő a jelen pontban feltüntetett adatokat a GDPR 6. cikk e.) pontja alapján, közérdekű feladat végrehajtása miatt kezeli

 • Név - tanuló azonosítása céljából

 • e-mail cím: DKT modulban elérhető alkalmazások használatához

Közalkalmazottak adatai

...

Adatkezelő a jelen pontban feltüntetett adatokat a GDPR 6. cikk e.) pontja alapján, közérdekű feladat végrehajtása miatt kezeli;

 • Név - közalkalmazottak azonosítása céljából

 • e-mail cím: DKT modulban elérhető alkalmazások használatához

A fentebb említett mindkét applikáció (KRÉTA Elektronikus Ellenőrző és KRÉTA Elektronikus Napló) kezeli a Felhasználó mobil eszközeinek azon adatait, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere, a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

...

A KRÉTA applikáció iOS és Android környezetben történő használatával a Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató az applikáció egyes funkcióinak megnyitásáról, azok használatának módjáról és időtartamáról anonim statisztikát vezessen. Felhasználó személyes adatai nem kerülnek a felhasználási paraméterekhez hozzárendelésre.

Az adatkezelés időtartama

...

 Szolgáltató az adatokat a regisztráció fennállása alatt kezeli. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy ügyfél által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

Az adatokhoz való hozzáférés

...

 a kezelt személyes adatokhoz a Felhasználón kívül, kizárólag a Szolgáltató munkatársai az applikáció és a szolgáltatás működéséhez szükséges mértékben férhetnek hozzá.

Az adatok feldolgozását Szolgáltató végzi, azokhoz hozzáférést harmadik személy részére nem biztosít.

...

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését; az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz. Panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1122 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

Felhasználók jogai

Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és hogy a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • jogosult megtudni az adatkezelés célját;

 • az érintett személyes adatok kategóriáit;

 • azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait.

 • jogosult felvilágosítást kapni azon jogáról, hogy kérelmezheti-e az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat-e az ilyen személyes adatok kezelése ellen; illetve nyújthat-e valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt.

 • jogosult megkapni minden elérhető információt arról is, hogy ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték.

 • továbbiakban jogosult arra is, hogy tudomást szerezzen az automatizált döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés milyen jelentőséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

...

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Arra az időtartamra, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató „ Az adatkezelés korlátozásához való jog” pontjában foglaltaknak megfelelően.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését;

 • az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;

 • az érintett a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelési folyamat lezárultáig.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 • az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;

 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;

 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy

 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 3. c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

VAGY

 1. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető,

 1. a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy

 2. b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy

 3. c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy

 4. d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy

 5. e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,

 6. f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy

 7. g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy

 8. h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

...

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Hozzájárulás visszavonása

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.

...