Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A képzési program

A képzési programok andragógiai, szervezési és adminisztrációs/jogi szempontból is a képzési folyamat alapdokumentumai. A felnőttképzési jogszabályok ugyan az engedély alapján folytatott képzések esetében teszik kötelezővé a képzési program alkalmazását, de a bejelentés alapján folytatott képzések esetében is számos előnnyel jár, hogy ha program alapján indítja a felnőtképző a képzést.

Képzési program helye, szerepe a folyamatban

Engedély alapján folytatott képzés esetén nem csupán rendelkezni kell szakértő által előminősített képzési programmal, hanem azt fel is kell tölteni a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe.

Az f-KRÉTA alkalmazás fenti elveknek és szabályoknak megfelelően működik:

 • Létre lehet hozni, rögzíteni lehet képzési programokat az alkalmazásban.

 • Bejelentés alapján folytatott képzés esetében jóváhagyott státuszú program alapján is indítható a képzés, de nem kötelező a képzést program alapján indítani.

 • Engedély alapján folytatott képzés kötelezően képzési program alapján, mégpedig előminősített státuszú képzési program alapján indítható.

 • Ezzel biztosítható, hogy a képzés dokumentációjában a képzési program adatai jelenjenek meg.

 • Nem szükséges képzésenként újra rögzíteni a programban rögzített adatokat.

 • A programra vonatkozó adatok, információk, maga az előminősített program is az f-KRÉTÁ-ból, közvetlen adatszolgáltatás formájában feltölthető a FAR-ba.

A PRO verzió esetében tovább bővülnek a felhasználói lehetőségek:

 • A képzési program felnőttképzési törvényben előírt valamennyi tartalmi eleme rögzíthető az alkalmazásban.
 • A képzési programokhoz hozzá lehet rendelni potenciális oktatókat, termeket, a termeken keresztül képzési helyszíneket;
 • Az alkalmazásban elkészíthető a képzési program tematikája – három féle komplexitási szint közül választhat a program kidolgozója;
 • A fentifunkcionalitás kihasználásával a képzési programok magas részletezettségi szinten és teljes körűen kidolgozhatók, és kigenerálhatók az alkalmazásból.

Képzési programok listája, új képzés létrehozása

A „Képzési programok kezelése” menüpont alatt új képzési programokat vihetnek fel, vagy a már rögzített programok adatait módosíthatják a szervezői jogosultsággal rendelkező felhasználók. A menüpontra kattintva a „Képzési programok listája” oldal jelenik meg. Adott képzési program sorára kattintva megnyitható és szerkeszthető a képzési program űrlapja, és az oldal alsó szekciójában elhelyezkedő funkciógombra kattintva új programot vihet fel a felhasználó.

Az f-KRÉTA START és LIGHT alkalmazásokban a képzési programok azon alapadatai rögzíthetők, amelyek a felnőttképzési jogszabályokban előírt dokumentumokban megjelenítésre kerülnek, illetve képzésszervezési szempontból alapvetően szükségesek. Az f-KRÉTA PRO változatban a képzési program részletes tematikáját és további információkat is rögzíthet a felnőttképző, valamint lehetősége nyílik a felnőttképzési programok teljes körű kezelésére. 

Képzési programok listája és rögzítése

A képzési program űrlapja

A képzési program űrlapjának kitöltését azzal javasolt kezdeni, hogy a felhasználó kiválasztja a képzési program jellegét, hiszen a képzési program jellege kihatással van arra, hogy az adott programnak van-e olyan követelményeket leíró háttérdokumentuma – programkövetelmény a szakmai képzés esetén és képzési, kimeneti követelmény a részszakma esetében.

A képzési program jellege a képzés célja szerint

A képzés cél szerinti jellege jogszabályban meghatározottak szerint négy féle lehet, amely jellegek megegyeznek a FAR-ban is alkalmazott képzési jellegekkel. 

A képzési program jellege

Képzési és kimeneti követelmény, programkövetelmény kiválasztása

A képzési program űrlapja a kiválasztott képzési jellegnek megfelelően módosul:

 • a „Részszakmára felkészítő szakmai oktatás” esetében a képzési kimenti követelmény kiválasztására szolgáló mező,

 • a „Szakképésítésre felkészítő szakmai képzés” jelleg jelölése esetén a programkövetelmény kiválasztására szolgáló mező jelenik meg.

Az alkalmazásban az aktuális jogszabályi helyzetnek megfelelően frissítjük a KKK-k és PK-k listáit, amelyek azonosak a FAR-ban is alkalmazott listákkal. 

Képzési és kimeneti követelmény, programkövetelmény kiválasztása

A képzési program megnevezése

A képzési program megnevezése szabadszöveges, és kötelezően kitöltendő mező. Javasolt a programkövetelmény, illetve KKK alapján indított képzés esetében az adott dokumentumban meghatározott megnevezést alkalmazni.

Kapcsolódó foglalkozás, munkakör

Az adott képzéshez egy, vagy több FEOR szám rögzíthető. Részszakma esetén, mivel a FEOR számokat a KKK tartalmazza, ez a mező automatikusan kitöltésre kerül, de bővíthető a FEOR számok köre.

A négy szintű FEOR listából választhat ki a felhasználó akár több FEOR számot is. Ahogy ez a FAR-ban is működik, egyéb képzések esetében jelölhető, hogy az adott képzési program nem köthető foglalkozáshoz, képzéshez, így a jelölőnégyzet kipipálása után nem kötelező FEOR számot megadni.

Az űrlapon szereplő további mezők

Azok a mezők szerepelnek az űrlapon, amelyek a képzési program kötelező elemei, és/vagy a képzésszervezés során valamely dokumentumban, FAR adatszolgáltatás során szükség van az adatra, információra.

Óraszám: Kötelező megadni a képzés óraszámát. Mivel jogszabály nem írja elő az elmélet és gyakorlat bontást, ezért nem lehet az óraszámot elméleti és gyakorlati órákra bontani. (A PRO verzió erre majd a képzési tematika szintjén biztosít lehetőséget.)

Zárt rendszerű távoktatás: Amennyiben a képzés ebben a formában szerveződik, javasolt bejelölni jelölőnégyzet.

Maximális csoportlétszám: A képzési program jogszabályban meghatározott kötelező adata.

Teljesítményértékelés módja: Szabadszöveges mező – azt a szöveget javasolt ide beírni, amelyet a képzési programban kíván megjeleníteni.

Megjegyzés: Szabadszöveges mező, amelyben tetszőleges információk rögzíthetők. A dokumentumsablonokban ez a mező is meghivatkozható.

Státusz: Kötelező választani az „Előkészítés alatt”, „Jóváhagyott”, „Előminősített” státuszok közül. Bejelentés alapján folytatott képzést jóváhagyott státuszú, engedély alapján folytatott képzést előminősített státuszú program alapján lehet indítani. Amennyiben a felhasználó az előminősített státuszt választja, meg kell adni az előminősítő szakértő nevét, szakértői számát és fel kell tölteni a szakértő által aláírt – beszkennelt, vagy elektronikusan aláírt – dokumentumot.

A képzési program űrlapja

A képzési program Fktv. szerinti tartalmi elemeit tartalmazó űrlapok (PRO)

Fontos tudni!

Ez a funkció csak az f-KRÉTA PRO változatban érhető el!

A következő űrlapok kitöltésével határozhatja meg a felhasználó a képzési program tartalmi elemeit:

 • Képzés célja és célcsoportja;
 • Megszerezhető kompetenciák;
 • Bekapcsolódás és részvétel feltételei;
 • Teljesítményértékelő rendszer;
 • Zárás;
 • Végrehajtás feltételei.

Ezeken az űrlapokon jellemzően szabadszöveges mezőket tölthet ki a felhasználó. Az alkalmazás biztosítja a szükséges szövegformázási lehetőségeket. Fontos, hogy ha máshonnan másolja be a szöveget, akkor a szöveg beillesztése „egyszerű szövegként” történjen – ha jobb egérgombbal választja ki a beillesztés módját. Ha billentyű kombinációt használ, akkor a „ctrl – shift – v” kombináció használata a javasolt. Így a szöveg elveszti a korábbi formátumát, és lényegesen könnyebb lesz szerkeszteni.

Ha a bemásolt szöveg egy részét, vagy egészét kijelöli a felhasználó, akkor megjelenik a formázási lehetőségeket tartalmazó mező, amelynek funkcióit a kijelölt szövegrészre lehet alkalmazni. A formázási lehetőségek a következők:

 • Félkövér, dőlt, aláhúzott szöveg;
 • Számozás – számozott lista;
 • Listába rendezés – lista;
 • Behúzás csökkentése;
 • Behúzás növelése;
 • Formázás törlése.
Szövegformázási lehetőségek a program tartalmi elemeinek szerkesztése során

Az egyes tartalmi elemeket tartalmazó űrlapok kialakítása, tagolása a felnőttképzési szabályok, a terjedelmi elvárások alapján történt.
A szerkesztés szempontjából speciálisnak tekinthető a „megszerezhető kompetenciák rögzítése. A kompetenciákat soronként tudja hozzáadni a felhasználó. Adott sorok tartalma a fent leírtaknak megfelelően formázható.
A sor elején található piktogrammra állva az adott sor elmozgatható, így a rögzített kompetenciák sorrendje megváltoztatható.

Megszerezhető kompetenciák rögzítése

Potenciális oktatók és termek képzési programhoz rendelése (PRO)

Fontos tudni!

Ez a funkció csak az f-KRÉTA PRO változatban érhető el!

A képzési programhoz hozzá lehet rendelni a potenciális oktatókat, és termeket. Az „oktató hozzárendelése” és a „terem hozzárendelése” gombra kattintva az oktató, és a terem listából választhatjuk ki a megfelelő elemeket.

A tábálázatok fejlécében ceruza piktorgram jelzi, hogy mely oszlopok mezői szerkeszthetők. Az adott mezőre kattintva megadhatjuk az oktató képzési programhoz kapcsolódó szerepkörét. Az oktatói szerepköröket a „Beállítások” menüpont „Adatszótárak” almenüpontja alatt tudja szerkeszteni a felhasználó. Szintén beállítható az oktató és a terem biztosításának módja. Az oktató esetében a biztosítás módja lehet saját alkalmazottal, vagy szerződéssel (megbízási, vagy vállalkozási szerződéssel). A termek esetében a biztosítás módja lehet: saját tulajdonú terem, szerződéssel biztosított terem, és a megbízó által biztosított terem.

Szintén megadható soronként az oktató óradíja illetve a terem díja.

A sor elején található piktogram segítségével a hozzárendelt oktatók és termek sorrendje megváltoztatható.
A képzés szervezése során nem csak a potenciális oktatókból választhat a szervező, viszont megkönnyíti az oktató, terem kiválasztását a potenciális oktatók, termek hozzárendelése. Illetve az így programhoz rendelt információk akár a hirdetési, tájékoztatási tevékenység során is felhasználhatók.

Potenciális oktatók és termek képzési programhoz rendelése

A képzési tematika kidolgozása (PRO)

Fontos tudni!

Ez a funkció csak az f-KRÉTA PRO változatban érhető el!

A képzési programmal szemben támasztott minimális tartalmi követelmény, hogy a program kidolgozójának meg kell határoznia a képzési program tananyagegységeit. Mivel a képzések ellenőrzése engedély alapján megvalósuló képzések esetén arra irányul, hogy a képzés a képzési program alapján valósul-e meg. Javasolt a tananyagegységen belül újabb tartalmi szinteket is meghatározni, erre szolgálnak a képzési „Tematika” almenüpontra kattintva elérhető tematika szerkesztési lehetőségek.

A képzési tematika tananyagegységei alatt jelenhetnek meg a képzési egységek A képzési program szintjén nem kötelező képzési egységeket rendelni a tananyag egységekhez – lásd a következő – „Tematika komplexitása” alfejezet. Viszont mivel a képzési egységek a tematikai építőkövei, ezért amennyiben a felnőttképző adott program esetében csak tananyagegységeket hoz létre, akkor maga a tananyagegység viselkedik képzési egységként. Ezért lehet beállítani a tananyagegység esetében is a képzési egységek alapvető jellemzőit.

A képzési egységek lehetnek foglalkozástípusúak (foglakozás, elméleti foglalkozás, gyakorlati foglalkozás, konzultáció). Ezek ütemezésre kerülnek az óratervben. Nem korlátozza az alkalmazás a foglalkozások óraszámát, akár egy foglakozás típusú képzési egységnél is megadhat a felnőttképző a képzési napon túlnyúló óraszámot, viszont a foglalkozások képzésszervezési megközelítésben egy napon belül, vagy akár szünet és szünet közötti képzési egységek. A legrövidebb foglalkozás egy tanórából áll.

A képzési egységek lehetnek „nem foglalkozás típusúak”. Ilyen lehet az önálló tananyagfeldolgozás és az egyéni/kiscsoportos gyakorlat. Ezek a képzési egységek is ütemezhetők órarendszerűen, de az alkalmazás lehetővé teszi, hogy ezeket a képzési ütemterv elkészítésénél adott időintervallumra ossza szét az alkalmazás, a napi teljesítendő óraszám meghatározásával. Foglakozásként viselkedő képzési egység a vizsga.

A tematika tananyagegységen belüli, képzési egységeket tartalmazó, összefogó tematikus szintje a témakör. Ennek a tematikus szintnek a szükségességét a 12./2020. kormányrendelet 20. §-a indokolta. A jogszabály kimondta, hogy a szakmai képzések képzési programja tartalmazza a képzés témaköreit, foglakozásainak megnevezését és számát. Időközben ez a jogszabályi kötelezettség megszűnt (2021. szeptember 1-től nem kell alkalmazni), viszont különösen a hosszabb képzések esetén hasznos lehet ennek a képzési egységek tartalmi csoportosítására alkalmas tematikus szintnek az alkalmazása. Erről is részletesebben írunk a következő alfejezetekben.

Már az itt leírtakból is érzékelhető, hogy a képzési egységekből felépülő tematika a képzés ütemtervének, óratervének, akár órarendjének lesz az alapja. Minél részletesebben, átgondoltabban meghatározott a tematika, annál kevesebb szerkesztői beavatkozást igényel majd a képzések ütemtervének elkészítése. Az ütemterv elkészítését az alkalmazás jelenlegi változata nem támogatja, amikor az ütemezés elérhetővé válik a PRO felhasználók számára, ennek bemutatását a képzések kezelése fejezetben részletesen megtesszük.

Tematika adatait csak akkor lehet megadni vagy módosítani, ha a Képzési Program Előkészítés alatt státuszban van. Ez alól kivétel az oktatók és termek, hiszen a Képzési Programban csak potenciális oktatók és termek adhatók meg, így azok mindig módosíthatók.

A tematika a képzés program alapján történő létrehozásakor átmásolódik a létrehozott képzésre, a másolást követően a tematika adatai módosíthatók. Viszont abban az esetben, ha a felnőttképző nem képzési program alapján indítja a képzést, a tematika a képzés szintjén is létrehozható.

Az alkalmazás biztosítja a tematika exportálásának és importálásának lehetőségét. Ez a két funkció lehetővé teszi, hogy a felnőttképző akár excelbe (javasolt az alkalmazásból letölthető import fájlt alkalmazni) elkészítheti a tematikáját, majd ezt feltöltheti akár a képzési programhoz, akár egyből a képzéshez is. De azt is megteheti a felnőttképző, hogy az alkalmazásban hozza létre az első tematikát, viszont annak változatait, változásait a kiexportált fájlban végzi el, amit aztán visszatölt az alkalmazásba. A tematika importálását a komplexitás beállítása után végezzék el!

Fontos kiemelni, hogy a tematikából előállítható ütemterv lesz a PRO verzióban a következő fejlesztési időszakban kialakításra kerülő elektronikus napló, és az alkalmazásból generálható megszemélyesített dokumentumként generálható haladási napló haladási részének alapja, ezért érdemes a felnőttképző képzési programjainak tematikáit az alkalmazásban létrehozni, vagy oda feltölteni.

Tematika komplexitása (PRO)

Fontos tudni!

Ez a funkció csak az f-KRÉTA PRO változatban érhető el!

A tematika komplexitása három féle lehet:

 • Egyszerű – csak tananyagegységeket tartalmaz;
 • Két szintű – tananyagegységeket és képzési egységeket tartalmaz;
 • Háromszintű – tananyagegységeket, témaköröket és képzési egységeket tartalmaz.

A különböző komplexitású tematikák között lehet váltani, vagyis a tematika komplexitásának átállításával a már létrehozott tematikát az alkalmazás átalakítja a választott komplexitási szintnek megfelelően. A váltás az egyszerűbből a bonyolult felé nem jelent adatvesztés, míg a másik irányban fennáll az adatvesztés veszélye. A komplexitás váltása előtt erre figyelmeztet az alkalmazás.

Komplexitás beállítása
Háromszintű
Kétszintű
Egyszintű

A képzési egységek

A képzési egységek azok a tartalmi és szervezési szempontból is értelmezhető építőkövek, amelyekből a képzési program tananyagegységei, és majd a képzések is felépülnek. A képzési egységek típusuk/jellegük szerint a következők lehetnek:

 • Foglalkozás – azon képzések esetén használandó, amikor az elmélet és gyakorlat szervezési szempontból, feltételeit tekintve nem különül el egymástól – pl. képesség/készségfejlesztő tréningek;
 • Elméleti foglalkozás;
 • Gyakorlati foglalkozás;
 • Egyéni/kiscsoportos gyakorlat – amikor a csoport részekre bomlik, akár több alcsoportra, akár egyénekre – pl. fodrász képzés fodrász üzletben megvalósított gyakorlati része, ahol egy résztvevő tanulja a szakmát.
 • Konzultáció – a távoktatási képzési formára vonatkozó fogalommeghatározás alapján olyan egyéni, csoportos képzési egység, amelynek keretében jellemzően valamilyen téma elmélyítésére, ismétlésére, problémás kérdések megvitatására kerül sor, kevésbé jellemző rá új tudáselemek átadása;
 • Önálló tananyag feldolgozás – a képzésben résztvevő önállóan, a tananyagba épített útmutatások alapján önállóan dolgozza fel a tananyagot;
 • Vizsga – az f-KRÉTA rendszer esetében ide sorolható valamennyi értékelési típusú, önálló tevékenységként megvalósuló képzési egység, pl. modul/tananyagegység záró vizsga, záró vizsga, időszaki értékelés.

A képzési egységek képezik a tematika alapegységét, a képzések szintjén a képzési ütemezés alapegységét, így a haladási napló, elektronikus napló által kezelt alapegységet. Amennyiben a felnőttképző a képzési programban csak tananyagegységeket határoz meg, akkor a képzés szintjén is meghatározhatja a képzési egységeket.

A témakörök

A témakör a tananyagegységen belül megjelenő tematikai, tartalmi egység, amely képzési egységeket foglal magába.

Tananyagegységek létrehozása (PRO)

Fontos tudni!

Ez a funkció csak az f-KRÉTA PRO változatban érhető el!

A tematika létrehozásának első lépése a tananyagegység, tananyagegységek létrehozása. Az első tananyagegységet „A képzés tematikája” táblázat alatti „Új tananyagegység létrehozása gombra kattintva hozhatja létre a felhasználó. A gomra kattintva megnyílik a tananyagegység alapadatait tartalmazó űrlap.

Kötelezően meg kell adni a tananyagegység címét, ezt követően a tananyagegység elmenthető.  Az alapadatokat tartalmazó űrlapon rögzíthető további adatok (a megjelenő adatok köre függ a tematika komplexitásától):

 • A képzésszervezés formája – kontakt, vagy nem kontakt értéket vehet fel;
 • Óraszám;
 • Beszámítható óraszám;
 • A részvétel, teljesítés igazolásának módja – az adatszótárak között szerepel, a felnőttképző meghatározhatja, kiegészítheti a választható értékeket;
 • Az előzetes tudás mérése és beszámításának módja – amennyiben tananyagegységenként kívánja megadni a felnőttképző (Megadható a teljesítményértékelő rendszer leírásánál is.);
 • A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei;

Külön almenüpont alatt rögzíthető a tananyagegységhez:

 • A tananyagegység célja – hosszabb szöveg rögzítésére alkalmas mező, a fent bemutatott módon (szövegrész kijelölése után) formázható.
 • Leírás – szintén hosszabb szöveg rögzítésére alkalmas mező. Amennyiben nem határoz meg a felnőttképző képzési egységeket, akkor itt kell rögzíteni a tananyagegység tartalmát. Két, vagy három szintű tematika szerkesztése esetén nem szükséges kitölteni.
 • Munkaformák és módszerek – adatszótár elemek közül választhat a felhasználó. Az adatszótár elemek a „Beállítások” menüpont alatt szerkeszthetők.
 • Oktatók, termek: a potenciális oktatók és termek közül választhat. Jelölőnégyzet kipipálásával jelölhető, ha nincs oktató, és/vagy terem – pl. önálló tananyagfeldolgozás esetében.
Tananyagegység létrehozása

További tananyagegységek hozzáadása (PRO)

Fontos tudni!

Ez a funkció csak az f-KRÉTA PRO változatban érhető el!

További tananyagegységet adhat a felhasználó a tematikához, hogy ha a tematika-tábla alatt bal oldalon elhelyezkedő, az első tananyagegység létrehozásakor alkalmazott gombra kattint. Ebben az esetben az új tananyagegység űrlapjai üresek.

Lehetősége van a már létrehozott tananyagegység másolására. Ez abban esetben lehet hasznos, ha a már létrehozott tananyagegység több eleme ismétlődik. Elsőként az ismétlődő elemeket érdemes rögzíteni, majd a másolást követően rögzíteni a tananyagegység specifikus tartalmakat. Az adott tananyagegység sorának jobb szélső mezőjében található „+” piktogramra kattintva tudja a felhasználó lemásolni a már létrehozott tananyagegységet.

További tananyagegység hozzáadása, tananyagegység másolása

Képzési egység létrehozása (PRO)

Képzési egységet akkor tud létrehozni a felhasználó, hogy ha a tematika komplexitása két szintű.

Egy adott tananyagegység alatt az első képzési egység automatikusan létrejön, amikor két szintű tematika esetén a felhasználó a tananyagegység megnevezése előtti  kacsacsőr piktogrammra kattintva, amely a tananyagegység kinyitására szolgál.

Ú
j képzési egység létrehozása két és három szintű tematika esetén

További képzési egységeket a már létrehozott képzési egység sorának jobb szélső mezőjében található + jelre/piktogrammra kattintva lehet létrehozni. Az egérrel a piktogramm fölé állva megjelenik a „Képzési egység másolása” szöveg. Ha így hozza létre a felhasználó a képzési egységet, akkor az eredeti képzési egységből annak megnevezésén kívül valamennyi tartalmi eleme lemásolódik.

Képzési egység űrlapjának kitöltése (PRO)

Fontos tudni!

Ez a funkció csak az f-KRÉTA PRO változatban érhető el!

A képzési egység űrlapja a képzési egység sorának jobb oldali mezőjében található ceruza piktogrammra kattintva nyílik meg. 

Az „alapadatok” űrlapon kötelező adatként a képzési egység megnevezését kell megadni. A rendszerben rögzített képzési egység jellegek közül választhatja ki a felhasználó az adott képzési egység jellegét. Tekintettel arra, hogy a képzési egységek jellege kihat az alkalmazás működésére, ezért a választható jellegek körét a felhasználó nem változtathatja meg.

A Képzési egységek jellege lehet:

 • Foglalkozás
 • Elméleti foglalkozás
 • Gyakorlati foglalkozás
 • Egyéni/kiscsoportos gyakorlat
 • Konzultáció
 • Önálló tananyagfeldolgozás
 • Vizsga

Egy képzési egység a jellegétől függetlenül lehet a képzés szervezés formáját tekintve kontakt és nem kontakt képzési egység.

A tematika alapján történő ütemterv elkészítése szempontjából kulcs adat a képzési egység óraszáma. (Az önálló tananyagfeldolgozás esetén az óraszám a tananyag feldolgozásához szükséges időtartamot jelzi, ez az óraszám is részét képezi a képzési program óraszámának.)

Képzési egységenként megadható a részvétel/teljesítés igazolásának módja – itt adatszótárból választhat a felhasználó. Az adatszótár elemeket a Beállítások menüpont alatt szerkesztheti. A képzési egység esetében külön fülön adható meg a képzési egység leírása. 

Szintén külön fülön rögzíthetők a munkaformák és módszerek, melyek a tananyagegységnél leírtakkal azonos módon adatszótárból választhatók ki. A képzési egység „örökli” a felette álló témakör, tananyagegység, képzési program szintjén megadott potenciális oktatókat, termeket. Ezek közül választhat a felhasználó. A képzési egység szintjén jelölhető, ha a képzési egység jellegéből következően – pl. önálló tananyag feldolgozás esetén – nincs oktató, illetve terem.

Képzési egység űrlapja

Témakör létrehozása (PRO)

Fontos tudni!

Ez a funkció csak az f-KRÉTA PRO változatban érhető el!

A témakörök létrehozására három szintű tematika esetében van lehetőség. A témakör létrehozása a képzési egységek létrehozásával azonos módon történik. Témakörök a tananyagegység alatt hozhatók létre.

Témakör létrehozása

A témakörök szerkesztésénél kötelező adat a témakör megnevezése. E mellett megadható a témakör tervezett óraszáma, azzal, hogy a tényleges óraszám az alatta elhelyezkedő képzési egységek óraszámából adódik össze. A témakörök szintjén is felölről öröklődnek a munkaformák és módszerek, de ezek száma csökkenthető a képzési program, illetve tananyagegységek szintjén megadott módszerekhez, munkaformákhoz képest. A munkaformákhoz, és módszerekhez hasonlóan adhatók meg a témakör szintjén a potenciális oktatók és termek.

Témakör szerkesztése

Óraszámok kezelése a tematikában (PRO)

Fontos tudni!

Ez a funkció csak az f-KRÉTA PRO változatban érhető el!

A tervezett óraszámot megadhatja a felhasználó a tananyagegységek és a témakörök szintjén. (Az adott tematikus egység típusát a 110. ábrán a T jelű oszlopa tartalmazza: TE- tananyagegység; TK – témakör; KE- képzési egység).
A képzési egységeknél a ténylege óraszámot adja meg a felhasználó. A képzési egységek tényleges óraszámait összegzi az alkalmazás, és piros színnel jelzi a tervezett óraszám esetében („Tóra” oszlop), ha a képzési egységek óraszámainak összege még nem adja ki a témakör, illetve tananyagegység tervezett óraszámát.

Óraszámok kezelése a tematikában

Tematika exportálás és importálása (PRO)

Fontos tudni!

Ez a funkció csak az f-KRÉTA PRO változatban érhető el!

Ha a felhasználó egy bizonyos bonyolultsági szinttől inkább folytatná excelben a tematika kidolgozását, akkor exportálhatja azt az alkalmazásból. Vagy ha szívesebben dolgozza ki az alap tematikát excelben, akkor a tematika tábla alatt elhelyezkedő importálás gombra kattintva eléri a tematika szerkesztésére, majd importálására alkalmas excell táblát. Ebben kidolgozva a tematikát, az importálás gombra kattintva visszatöltheti azt az alkalmazásába.

A tematika exportálása és importálása

Hasznos szerkesztési funkciók (PRO)

Fontos tudni!

Ez a funkció csak az f-KRÉTA PRO változatban érhető el!

A tematikus elemek sorrendjének változtatása

Adott tematikus egység sorának elején található piktogrammra állva az egérrel, az adott tematikus egység a tematikán belül tetszőleges helyre átmozgatható.

 • Megváltoztatható a tananyagegységek sorrendje;
 • Megváltoztatható a tananyagegységen belüli témakörök, képzési egységek sorrendje;
 • Egy adott képzési egység áttehető egy másik témakör, tananyagegység alá.

Egyedül azok a tematikus egységek nem mozgathatók át, amelyek alatt alsóbb szintű egységek maradnának felettes, úgynevezett szülő egység nélkül. Ilyen esetekben infobuborékban megjelenő tájékoztató szöveg formájában figyelmeztet az alkalmazás.

A tematika tábla oszlopainak megjelenítése

A tematikának összesen 11 megjeleníthető oszlopa van. Mindenképpen megjelenik az első két oszlop, a tematikus egység megnevezése és típusa. Viszont az össze többi oszlop be és kikapcsolható a Megjelenített oszlopok legördülő lista egyes oszlop- megnevezése előtti jelölőnégyzetek kipipálásával, és a pipa eltávolításával.

A tematika oszlopainak megjelenítése

A tematika mezőinek szerkesztése a szerkesztendő mezőre kattintva lehetséges.
A tematika fejlécében a megnevezés mellett a ceruza piktogramm jelzi, hogy a tematika egyes mezőire kattintva az adott mező tartalma szerkeszthető a nélkül, hogy az adott elem űrlapját megnyitná a felhasználó. Így a teljes képet látva lehet a tematikát módosítani, alakítani.

A tematika mezőinek szerkesztése a szerkesztendő mezőre kattintva

Oszlopszélesség állítása

A tematika fejlécében az egyes oszlopokat elhatároló szegélyre állva az adott oszlop szélessége állítható annak érdekében, hogy a táblázat optimális helykihasználással jelenjen meg.

Oktatók, termek megadása (PRO)

Fontos tudni!

Ez a funkció csak az f-KRÉTA PRO változatban érhető el!

Abban az esetben ha a felhasználó nem képzési program alapján hozta létre a képzést, akkor az „Oktatók, termek” almenüpontra kattintva mindkét lista üres. Az „Oktatók/termek hozzárendelése” gombra kattintva megjelenik a teljes oktatói és terem lista. A listaelemek közül választhat a felhasználó.

Ha a képzést képzési program alapján hozza létre, és a képzési programnál megadott potenciális oktatókat és termeket, akkor a potenciális oktatók és termek megjelennek az oktatók és termek listájában. Azon oktatókat, termeket, amelyeket nem rendelet a program szintjén a tematikához a felnőttképző, szabadon törölheti.

Szabadon tud hozzáadni az oktatói és teremlistához újabb oktatókat a teljes listából.

A képzés szintjén felülírhatja az oktatói szerepkört, az oktató biztosításának módját, az oktatói óradíjat. A szerződéskezelés menüpont alatt létrehozott oktatói és terembérleti szerződések közül választhat, hogy melyeket akarja hozzárendelni a képzés szintjén megadott oktatóhoz, illetve teremhez.

Oktatók és termek kezelése a képzés szintjén

A képzés tematikájának szerkesztése (PRO)

Fontos tudni!

Ez a funkció csak az f-KRÉTA PRO változatban érhető el!

Amennyiben nem program alapján hozta létre a felhasználó a képzést, akkor a képzési program fejezetben leírt módon létrehozhatja a képzés szintjén a tematikát, vagy importálhatja azt az alkalmazásba.

Ha program alapján hozta létre a tematikát, akkor megváltoztathatja a tematikus elemek sorrendjét, áthelyezheti a tematikus elemeket, a programnál leírt korlátozások figyelembe vételével. Sőt törölhet, és be is szúrhat tematikus elemet addig, amíg még nem naplózta az adott képzési egységet egy felhasználó sem (egyelőre a naplózás funkció még nem aktív). A tematika módosításának lehetőségét azért tartjuk fenn a program szintjén, mert előfordulhat, hogy a képzés létrehozását követően változtatni kell azon, akár például azért, mert a programban hibásan rögzítette a felnőttképző a tematikát.

Figyelem, a felnőttképző nem térhet el a képzési programtól a képzés megvalósítása során. Ha itt megváltoztatja a tematikát, akkor azt a képzési program szintjén is kezelnie kell. (Amennyiben létrehozott már képzést adott képzési program alapján, akkor a képzési program tematikájából már nem törölhet, nem adhat hozzá tematikus elemeket, viszont létrehozhat új program variánst.)

A tematikán belül módosíthatja képzési egység, témakör és tananyagegység szintjén az oktatókat és a termeket. Az előzőekben bemutatott módon a képzés szintjén megadott oktatók, és termek közül kiválaszthatja, hogy ki tartja meg az adott tematikus egység foglakozásait, és milyen teremben történnek azok. A termekre, oktatókra vonatkozó változtatások öröklődnek a tananyagegység szintről a témakör és képzés egység szintre. Vagyis ha a három megadott oktatóból kitöröl a szervező kettőt, akkor az összes alatta lévő tematikus egységből törlődik a két oktató. Ugyanez lentről felfelé is működik, és működik az oktató és terem hozzáadása esetén is. Ha a képzési egység szintjén egy új oktatót adok hozzá a képzéshez, akkor az az oktató megjelenik a témakör és tananyagegység szintjén is.

Tematika szerkesztése a képzés szintjén