A felnőttképzési szakértői tevékenységre irányuló szándékot a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv részére kell bejelenteni elektronikus úton a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben.

Az eljárás ügyintézési határideje a bejelentés beérkezését követő 8 nap.


Az eljárás díjköteles, amelynek mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében 3.000 Ft, azaz háromezer forint, amelyet a Felnőttképzési Államigazgatási szerv Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-38500002 számú bankszámlaszámára kell megfizetni, vagy illetékbélyeggel leróni. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot a kérelemhez csatolni kell.

A bejelentési tárgyában a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv a jogszabályi feltételek maradéktalan fennállása esetén elsőfokú döntést hoz, és a bejelentőt felveszi a szakértők nyilvántartásába.

A bejelentési eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 44. §-a értelmében egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra. Amennyiben hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő eredménytelenül telik el, a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv elutasítja a bejelentést és egyben a nyilvántartásba vételt.

A Felnőttképzési Államigazgatási Szerv határozata ellen az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. § (1) bekezdésében meghatározott jogorvoslatnak van helye. Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

Bejelentésnek tartalmaznia kell: (a bejelentő):

Bejelentéshez mellékelni kell:

Szakértői tevékenység folytatásának jogszabályi feltételei:

Az előzetes minősítési tevékenység folytatására irányuló szándékról a bejelentés megtételekor nyilatkozni szükséges (a nyilatkozat utólag is, adatváltozási eljárás keretében megtehető). Amennyiben ezt a nyilatkozatot megteszi, a bejelentéséhez az alábbi dokumentumokat is csatolnia szükséges:

Továbbképzési kötelezettség:

A felnőttképzési szakértő első alkalommal a felnőttképzési szakértők nyilvántartásába történő felvételétől számított hat hónapon belül , ezt követően kétévenként köteles továbbképzésen részt venni, és eredményes vizsgát tenni. A továbbképzés nem teljesítése esetén a szakértő egy év időtartamra felfüggesztésre kerül . Amennyiben a felfüggesztés ideje alatt sem teljesíti a kötelezettségét, a felnőttképzési államigazgatási szerv törli a nyilvántartásból , és szakértői tevékenységet öt évig nem végezhet.