Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Fogalomtár A-Z-ig

Fogalom megnevezése:Fogalom jelentése, magyarázata:
4T adatok

Egy személy természetes azonosító adatai, amelyek magas valószínűséggel egyedileg beazonosítják az adott személyt. A 4T adatok a következők: név / anyja neve / születési hely / születési idő.

Adatfeldolgozás

Az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

Adatfeldolgozó

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

AMI

Alapfokú művészeti iskola: feladata, hogy kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a művészi tehetségeket, igény esetén felkészítsen szakirányú továbbtanulásra.Az alapfokú művészeti iskolának legalább hat és legfeljebb tizenkettő évfolyama van, amelynek keretei között az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon, zeneművészet, képző- és iparművészet, báb- és színművészet, táncművészet ágakban folyhat. A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát tehet.

Bizonyítványmásodlat

A köznevelés rendszerében kiállított bizonyítványmásodlat az eredeti okirat pótlására szolgáló, a törzslap tartalmával megegyező, a kiállításának időpontjában hitelesített irat. A pótlásra szolgáló másodlat készítését az eredeti bizonyítványt kiállító iskola vagy jogutódja, az iskola jogutód nélküli megszűnése esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték (a továbbiakban együtt: kiállító szerv). A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell leróni.

BTMN

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.

CsatolásIratok, ügyiratok átmeneti jellegű összekapcsolása.
Egész napos iskola

Iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva szervezik meg, működését, feltételrendszerét az oktatásért felelős miniszter jogszabályban határozza meg.

Elektronikus ügyintézési folyamatA munkatevékenységek egy speciális, elektronikus formában (pl. űrlapok kitöltésével, dokumentumok csatolásával, stb), előre meghatározott sorrendben történő végrehajtása, ahol a tevékenységek sorrendje, kezdő és végpontjai, a tevékenységek előfeltételei (bemenetei) és eredményei (kimenetei), a végrehajtásban résztvevő szerepkörök és a tevékenységek leírása egyértelműen meghatározható. 
Elektronikus űrlapMinden olyan elektronikus formában adatszolgáltatásra szolgáló felület, amelynél a megadandó adatok formája és tartalmi köre előre rögzített, és a kitöltést követően a megadott tartalommal elektronikus dokumentum jön létre.
ExpediálásAz irat kézbesítésének előkészítése, ügyintézői vagy vezetői utasítás alapján a küldemény címzettjének (címzettjeinek), adathordozójának, fajtájának, a kézbesítés és küldés módjának és időpontjának meghatározása, a küldemény küldési mód szerinti összeállítása.
Érintett

Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

ÉrkeztetésA beérkezett küldemény érkeztetési azonosítóval, valamint beérkezési dátummal történő ellátása és nyilvántartásba vétele.
Felnőttoktatás

A tanuló munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó iskolai oktatás.

Fenntartó

Az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a köznevelési feladat ellátására való jogosultságot megszerezte, vagy azzal rendelkezik, és a köznevelési intézmény működéséhez szükséges feltételekről gondoskodik.

GondviselőGondviselő az a személy, aki a tanköteles gyermek gondozásáról, neveléséről gondoskodik, függetlenül attól, hogy erre jogi kötelezettsége (pl.: gyám, szülő) van-e vagy sem.
HatározatHivatalos döntés, egy döntéshozó szerv végleges véleménye illetve maga a döntést tartalmazó okmány.
Hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

IktatásAz irat(ok) iktatószámmal történő nyilvántartásba vétele az irat beérkezésével egy időben vagy az érkeztetést / keletkezést követően.
KAFFEE

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00054 azonosító számú, Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-egységesítése és Elektronizálása című projekt.

KérelmezőAz e-Ügyintézési folyamatban részt vevő természetes személy, aki lehet gondviselő, szülő, nagykorú cselekvőképes tanuló.
Kollégium

Az a nevelési-oktatási intézmény, amely az iskolai tanulmányok folytatásához szükséges feltételeket biztosítja, ha az a lakóhelyüktől távol tanulók számára a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez, nemzetiségi nyelven vagy gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben való tanulásukhoz és/vagy a tanuló testi-lelki egészségét veszélyeztető, tanulását akadályozó otthoni körülmények miatt szükséges.

Körzet

Felvételi körzetnek kell tekinteni azt a települést, fővárosban azt a kerületet, amelyben az általános iskola székhelye, telephelye található. A köznevelési feladatokat ellátó hatóság határozza meg és teszi közzé az iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. Ha a településen, kerületben több általános iskola működik, az egyes általános iskolai körzetet úgy határozzák meg, hogy kialakíthatóvá váljon a hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes aránya a nevelési-oktatási intézményekben.

Körzetes gyermek

Az a tanköteles gyermek vagy tanuló, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek/tanuló a kötelező felvételt biztosító általános iskola körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek/tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként a beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek/tanuló a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az intézmény vezetője, vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani a gyermek/tanuló szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét igazolja.

Köznevelési eljárási cselekmény

A köznevelési eljárás olyan eljárási cselekmények összessége, amelyben a köznevelési intézmények és -hatóság az állampolgárt (gyermeket/tanulót és gondviselőjét) érintő jogot vagy kötelezettséget állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, nyilvántartást vezet, vagy hatósági ellenőrzést végez.

KRÉTAKöznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer
MagántanulóAz a tanuló, akit felmentettek a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól. További részletes leírást a magántanulói jogviszonnyal kapcsolatosan a 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmaz.
MásodlatOlyan az eredetivel teljesen megegyező dokumentum, amelynek a hitelesítése is eredeti.
MulasztásA tanítási órákról történő távolmaradás, amely teljes tanóra esetén hiányzás, a tanóra kezdetéről távolmaradás de legkésőbb a tanóra vége előtti jelenlét esetén késés.

Oktatási -azonosító

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezései előírják a közoktatásban részt vevők (tanulók és pedagógusok) számára egy tizenegy számjegyből álló azonosító szám kiosztását. Az egységes oktatási azonosító egy olyan szám, amelyet mindenki megkap, amikor belép az oktatási rendszerbe, és amelyet tanulmányai, munkaviszonya végéig megőriz.
OM-azonosítóA 229/2012. (VII.28) Korm. rendelet szerint a köznevelési intézmény azonosítására szolgáló 6 számjegyből álló szám.
Paraméterezhető adatbekérés

Online, akár mobil applikáción keresztül is különböző értékeket kérdez meg a gondviselőktől az intézmény, amelyek segítik a döntéstámogatásban.

Pilot-verzióPróba-, bevezető verziója egy programnak (rendszernek), amelynek során felmérik a fejlesztők, tesztelők a termék jellemzőit.
ÜgyindításElektronikus ügyintézési, kapcsolattartási folyamat indítása a rendszerben, amely további eljárást / tevékenységet igényel.
ÜgyiratMinden az intézményben egy ügyiratszámhoz rendelt dokumentum, irat, levél, igazolás, kép, ábra, kezelési feljegyzés és egyéb típusú az adott folyamathoz rendelhető adathordozó, információ, adategyüttes (az adathordozót, információt, adategyüttest a megjelenésétől függetlenül általánosan iratnak nevezzük). Tehát egy ügyirat magába foglalja az egy adott ügyben keletkezett valamennyi iratot.
SNI

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

SZMKSzülői Munkaközösség képviselője vagy helyettese, akit egy adott osztályhoz az Osztály adatainak beállításakor a KRÉTA Adminisztrátori moduljában rögzítettek.
SZÜF (Személyre szabott Ügyintézési Felület)

a jogszabályban kijelölt szolgáltató által nyújtott olyan, az ügyfél által személyre szabható internetes alkalmazás, amely az azonosított ügyfél számára egységesen elérhető lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyilatkozatok, eljárási cselekmények és egyéb kötelezettségek teljesítésére, az ügyfél által igénybe vehető
elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételére.

Szakgimnázium

Szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, az ehhez kapcsolódó szakképesítés, és a választható mellék-szakképesítés megszerzésére, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama és a szakképzésről szóló törvény alapján az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott számú szakképzési évfolyama van, ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. A szakgimnáziumban a tizenkettedik évfolyamot követően az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik. Szakgimnáziumnak minősül az az intézmény is, amely a szakképzésről szóló törvény szerint kizárólag a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára készít fel.

Személyes adat

Minden olyan információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható élő személlyel kapcsolatos. Mindazon információk, amelyek összegyűjtése egy bizonyos személy azonosításához vezethet, ugyancsak személyes adatnak minősülnek.

SzerepkörA felhasználó(k) tevékenységét a rendszerben meghatározó szabályok összesége, amely megmutatja, hogy a felhasználó(k) mely menüket, adatlistákat, funkciógombokat, adatokat láthatják, melyeket tudják módosítani, illetve milyen új adatokat vehetnek fel. Az egyes felhasználókhoz több szerepkör is tartozhat.
Tagozat

Az általános iskola első-negyedik, valamint az ötödik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelő-oktató munka szakaszára létrehozott szervezeti egység.

Tanév

Az iskolában, kollégiumban szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak.

Tanítási év

Amennyiben a nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény másként nem rendelkezik, az iskolában minden év szeptemberének első munkanapjától a következő év június 16-át megelőző utolsó munkanapjáig tartó szorgalmi időszak.

Tanítási nap

Az egyes osztályokban a tanítási órák, továbbá az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti nevelési program, a kulturális, sportrendezvény megtartására fordított nap, ha a foglalkozási órák száma eléri a hármat.

Tankötelezettség

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a köznevelési feladatot ellátó hatóság a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.

TanulószerződésEgy gazdálkodó szervezet és a tanuló között létrejött gyakorlati képzést (és képzőhelyet) biztosító dokumentum.
Vendégtanuló

A magyar köznevelésben adott intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő tanuló, aki tanulmányait ideiglenesen vagy csak egyes tantárgyak tekintetében egy másik intézmény tanulójaként folytat tanulmányokat.