Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A tanuló - a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint - ahhoz a szakképző intézményben szervezett szakmai oktatáshoz kapcsolódóan, amelyben ingyenesen vesz részt
a) az első szakma megszerzésével összefüggésben
aa) - a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló kivételével - ösztöndíjra és
ab) egyszeri pályakezdési juttatásra jogosult.


A 2020/2021. tanévtől elérhető a Szakképzési juttatások, 2023-tól a Juttatások menüpont:


A Tudásbázis Főoldaláról is letölthető Útmutató elérhetősége.

Jogosultság megállapítása


Szakképzési ösztöndíjra jogosult a 2023/2024-es tanévben az a tanuló, aki

 • szakmai oktatásban részt vevő tanuló (a Szakmajegyzékben meghatározott Szakma és/vagy Ágazat megadásával a KRÉTA rendszerben),
 • az állam által ingyenesen biztosított képzésben vesz részt,
 • tanulói jogviszonnyal rendelkezik,
 • első szakmaszerző,
 • nem évismétlő (megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték),
 • duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban nem részesül (szakképzési munkaszerződéssel nem rendelkezik),
 • igazolatlan mulasztásainak száma nem haladja meg a 6 órát (adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást).

Fontos, hogy csak abban az esetben számol és jelenít meg a rendszer Juttatást a menüpontban, ha az intézményben az Ellátott köznevelési feladat(ok) helyesen vannak beállítva (Nyilvántartás / Intézményi menüpont), és ezek a megfelelő osztályokhoz hozzá vannak rendelve (Nyilvántartás / Osztály / Feladatellátási hely).


Az ösztöndíjak mértékét a tanuló adott évfolyamra való besorolása határozza meg.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 170. § értelmében az Szkt. 59. § (1) bekezdése szerinti ösztöndíj (…) alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege (mely 2023/2024-es tanévben 100.000 Ft).


Az Szkr. 171. § (1) bekezdése szerint az ösztöndíj havonkénti összege

 1. a) a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának nyolc százaléka, a szakképző iskolában folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának tizenhat százaléka,
 2. b) a szakképző intézményben folyó szakirányú oktatásban az ösztöndíj alapjának
 3. ba) nyolc százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok
  átlaga 2,00–2,99 között van,
 4. bb) huszonöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,00–3,99 között van,
 5. bc) negyvenkettő százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van,
 6. bd) ötvenkilenc százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van.

(1a) Az ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának tizenhat százaléka, ha a tanuló nem rendelkezik a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel.

(2) Az előkészítő évfolyamon járó ösztöndíj havonkénti összege

 1. a)a szakma megszerzéséhez szükséges kompetenciák tekintetében történő orientációs fejlesztés esetén az ösztöndíj alapjának nyolc százaléka,
 2. b) dobbantó program keretében az ösztöndíj alapjának a tizenhat százaléka.

Szkr. 53. § (5) bekezdése szerint a műhelyiskolában a tanuló a szakképző iskolai tanulót az ágazati alapoktatásban megillető ösztöndíjra, azaz az ösztöndíj alapjának a tizenhat százalékára jogosult.


KRÉTA feladatok

A 2020/2021-es tanévtől elérhető a Juttatások menüpont a szakképzést folytató intézmények részére.


A Juttatások menüpontban a Szakképzési ösztöndíj ikonra kattintva egy listázó nézetben megjelennek az intézmény tanulói, adataikkal, valamint az adatokra vonatkozó keresési és szűrési lehetőséggel:


A rendszer megvizsgálja és listázó nézet egyik oszlopában megjeleníti a tanulók jogosultságát a szakképzési ösztöndíj tekintetében.


A Tanulói lista felett található export funkcióval egy Excel fájl tölthető le, melynek segítségével a rendszerben tárolt adatok egyszerűbben leellenőrizhetők.


Az intézményi adminisztrátor felületén az Ösztöndíj alapadatok és az Ösztöndíj utalással kapcsolatos adatok hiányos megadására vonatkozó dashboard figyelmeztetések jelennek meg, mely további ellenőrzésre ad lehetőséget. A számra kattintva az érintett tanulók listáját kapjuk meg Excel állományban.A KRÉTA rendszer frissítése után az Adatok újra generálása funkció már közvetlenül a felületre kihelyezett Adatok újra generálása gombbal is elvégezhető:Tanulói adatok megadása


Az Szkr. 174. § (2) bekezdése szerint az ösztöndíjra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a regisztrációs és tanulmányi rendszer alapján kell megállapítani.


Ezért a KRÉTA rendszerbe felvitt adatok tekintetében kiemelten fontos, hogy a tanulói adatok pontosak és naprakészek legyenek.


A pontatlan adatok beviteléből adódó utalásokért a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) nem tud felelősséget vállalni. (Pl.: jogosultsági beállítás alapján jár a tanulónak ösztöndíj, majd az intézmény észleli, hogy még sem lett volna rá jogosult, vagy a beállítások alapján nem jogosult a tanuló, és nem kap ösztöndíjat, de a jogszabály alapján jogosult lenne.)

Az egyes tanulók esetében szükséges meghatározni és megadni, ha az Állam által ingyenesen biztosított képzésben vesz részt. Ez a Tanulói adatlapon található Juttatások almenüből érhető el a Tanulói ösztöndíj adataira vonatkozó részben.A tanuló a Szakmajegyzékben meghatározott szakmáját és/vagy ágazatát meg kell adni a Tanulói adatlapon.A tanuló jogviszonyát (Tanulói/Felnőttképzési) meg kell adni a Tanulói adatlapon.

Amennyiben egy osztályban Tanulói és Felnőttképzési jogviszonnyal vegyesen vannak tanulók, akkor a Tanulói listában többes módosítással az osztálytól eltérő Tanulókat ki kell jelölni, és a Módosítás gombbal elérhető Többes módosításkor megjelenő adatlap Szakképzési juttatások fülén kell átállítani a Jogviszony típusát.Tanulói adatok Juttatások fül Tanuló ösztöndíj adatai:A Juttatások fül Ösztöndíj adatait az adott KRÉTA rendszerben az adminisztrátorok tudják szerkeszteni. Az adatok egy részét (pl. évismétlő) a Tanügy fül beállításai alapján, a fegyelmi vétséget a Fegyelmi határozat rögzítésével jeleníti meg a felület. A többi adat ezen a felületen adható meg (pl. második vagy többedik szakmát szerző, beszámításos tanuló).

Felhívjuk figyelmüket hogy csak azt a jelölő négyzetet kell és szabad bekattintani, ami a tanulóra jellemző!


A tanuló Ösztöndíj jogosultság mértékét a rendszer automatikusan jeleníti meg a tanuló évfolyam beállításai alapján számítva, míg a Tanuló Bankszámla adatait a tanuló és/vagy a Törvényes képviselőnek beállított Gondviselője, vagy Gondviselői tudják megadni, szerkeszteni.


Kérjük, támogassák a folyamatot annak érdekében, hogy minden tanuló rendelkezzen a rendszerben érvényes bankszámlaszámmal.


Az NSZFH egyenesen a rendszerben megadott bankszámlára utalja a jogosult számára az ösztöndíj összegét.


A KRÉTA rendszerben törvényes képviselőnek jelölt teljes (azaz bővített) jogú Gondviselő a rendszerbe belépve, saját nevére kattintva elérhető. Személyes adatlap felületen tudja beállítani a tanuló Bankszámla adatait a Szakképzési juttatásokkal kapcsolatban.A Tanulói bankszámla adatokat megnyitva a "ceruza" ikonra kattintva kezdhető meg a szerkesztés, majd a "Mentés" gomb segítségével rögzülnek a felvitt adatok.
A Bankszámlaszám tulajdonosát a listából saját/szülő/egyéb típusokból szükséges kiválasztani, beállítani.A Bankszámlaszám tulajdonosát a listából saját / szülő / egyéb típusokból szükséges kiválasztani, beállítani.


Az egyes pénzintézeti összeolvadásokkal kapcsolatban előfordulhat, hogy az ügyfél számára még a régi, már megszűnt pénzintézetben kapott bankszámlaszám megmaradt, azonban a rendszerben lévő ellenőrző mechanizmusba ezek az átvitt, már nem létező pénzintézetek nem kerültek be. 


 Ágazati alapvizsga jelölése ösztöndíj számításhoz szakirányú oktatásban lévő tanulók esetén

A KRÉTA rendszer 2.94-es verziójára történt frissítéstől az alábbi funkcióváltozás történt a Szakképzési Ösztöndíj számítás kezelésében.


Az 1/9. 4-es szintű szakképtő iskola, 10. technikum, Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélkül és az 1/13 5-ös szintű technikum évfolyamok esetében a tanulók ágazati alapvizsga letételére kötelezettek. A sikeres ágazati alapvizsgát követően a tanuló átlép a szakirányú oktatás szakaszába.

Az ágazati alapvizsga jelölésére az alábbi lehetőségek jelennek meg a Nyilvántartás/Tanulók/Tanulói adatok/Tanügy fülön:

Az ÁGAZATI ALAPVIZSGA TELJESÍTÉSE: A legördülő menü válaszai "Teljesítette/Nem teljesítette/Mentesítve előtanulmányok beszámításával" közül egy választható ki.

Az ÁGAZATI ALAPVIZSGA DÁTUMA menüpontot vagy a "Naptárfunkció" segítségével kell kiválasztani, vagy manuális rögzíthetjük a helyes dátumot.

Az ÁGAZATI ALAPVIZSGA EREDMÉNYE menüpontban a nyilak segítségével választhatjuk ki a megfelelő eredményt.

ÁGAZATI ALAPVIZSGA EREDMÉNYE % menüpontban a nyilak segítségével vagy manuális állíthatjuk be a megfelelő eredményt.

A "MENTÉS" gomb megnyomása után az adatokat rögzítettük.

Beszámítással tanulói jogviszonyban szakmai oktatásban résztvevő tanulók ösztöndíjjogosultságának jelölése:

Amennyiben a rendszer az adott iskolában talál a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyból, a megelőző tanévre vonatkozó tanév végi átlagot, automatikusan megjeleníti a tanulónál.

Kérjük a rendszer által megjelenített átlagot kizárólag indokolt, dokumentumokkal (bizonyítvány) alátámasztható esetben módosítsák, mivel az az ösztöndíj számítás alapja. Hibás adat megadása esetén a tanuló számára nem megfelelő ösztöndíj kerül kiutalásra.

Amennyiben a rendszer az adott iskolában nem talál a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyból, a megelőző tanévre vonatkozó tanév végi átlagot, de az iskolának tudomása van, más intézményben, szakképzésben szerzett előző tanév végi minősítésről, az iskola a tanulmányokat igazoló dokumentumok (bizonyítvány) alapján rögzítheti azt a felületen.

(A rendszer csak a Beszámításos tanuló „pipa” jelölés elhelyezését követően vizsgálja azt, hogy a tanuló, az adott iskolában rendelkezik-e a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyból, a megelőző tanévre vonatkozó tanév végi átlaggal.)

A felületen két opció közül lehet választani:


 • No labels