Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A tanuló - a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint - ahhoz a szakképző intézményben szervezett szakmai oktatáshoz kapcsolódóan, amelyben ingyenesen vesz részt
a) az első szakma megszerzésével összefüggésben
aa) - a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló kivételével - ösztöndíjra és
ab) egyszeri pályakezdési juttatásra jogosult.


A 2020/2021. tanévtől elérhető a Szakképzési juttatások menüpont:


A Tudásbázis Főoldaláról is letölthető Útmutató elérhetősége.

Jogosultság megállapítása


Szakképzési ösztöndíjra jogosult a 2022/2023-as tanévben az a tanuló, aki

  • szakmai oktatásban részt vevő tanuló – a Szakmajegyzékben meghatározott Szakma és/vagy Ágaztat megadásával a KRÉTA rendszerben,
  • tanulói jogviszonnyal rendelkezik,

  • első szakmaszerző,

  • nem évismétlő (megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték),
  • duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban nem részesül (szakképzési munkaszerződéssel nem rendelkezik),
  • igazolatlan mulasztásainak száma nem haladja meg a 6 órát (adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást).


Fontos, hogy csak abban az esetben számol és jelenít meg a rendszer Szakképzési juttatást a menüpontban, ha az intézményben az Ellátott köznevelési feladat(ok) helyesen vannak beállítva (Nyilvántartás / Intézményi menüpont), és ezek a megfelelő osztályokhoz hozzá vannak rendelve (Nyilvántartás / Osztály / Feladatellátási hely).


Az ösztöndíjak mértékét a tanuló adott évfolyamra való besorolása határozza meg.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 170. § értelmében az Szkt. 59. § (1) bekezdése szerinti ösztöndíj (…) alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege (mely 2022-ben 100.000 Ft).

Az Szkr. 171. § (1) bekezdés értelmében az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti ösztöndíj havonkénti összege

a) a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának nyolc százaléka, a szakképző iskolában folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának tizenhat százaléka,

b) a szakképző intézményben folyó szakirányú oktatásban az ösztöndíj alapjának

ba) nyolc százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 2,00–2,99 között van,

bb) huszonöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,00–3,99 között van,

bc) negyvenkettő százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van,

bd) ötvenkilenc százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van.

(1a) Az ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának tizenhat százaléka, ha a tanuló nem rendelkezik a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel.

(2) Az előkészítő évfolyamon járó ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának nyolc százaléka.


KRÉTA feladatok

A 2020/2021-es tanévtől elérhető a Szakképzési juttatások menüpont a szakképzést folytató intézmények részére.


A Szakképzési juttatások menüpontban a Szakképzési ösztöndíj ikonra kattintva egy listázó nézetben megjelennek az intézmény tanulói, adataikkal, valamint az adatokra vonatkozó keresési és szűrési lehetőséggel:


A rendszer megvizsgálja és listázó nézet egyik oszlopában megjeleníti a tanulók jogosultságát a szakképzési ösztöndíj tekintetében.


A Tanulói lista felett található export funkcióval egy Excel fájl tölthető le, melynek segítségével a rendszerben tárolt adatok egyszerűbben leellenőrizhetők.


Az intézményi adminisztrátor felületén az Ösztöndíj alapadatok és az Ösztöndíj utalással kapcsolatos adatok hiányos megadására vonatkozó dashboard figyelmeztetések jelennek meg, mely további ellenőrzésre ad lehetőséget. A számra kattintva az érintett tanulók listáját kapjuk meg Excel állományban.A KRÉTA rendszer frissítése után az Adatok újra generálása funkció már közvetlenül a felületre kihelyezett Adatok újra generálása gombbal is elvégezhető:Tanulói adatok megadása


Az Szkr. 174. § (2) bekezdése szerint az ösztöndíjra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a regisztrációs és tanulmányi rendszer alapján kell megállapítani.


Ezért a KRÉTA rendszerbe felvitt adatok tekintetében kiemelten fontos, hogy a tanulói adatok pontosak és naprakészek legyenek.


A pontatlan adatok beviteléből adódó utalásokért a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) nem tud felelősséget vállalni. (Pl.: jogosultsági beállítás alapján jár a tanulónak ösztöndíj, majd az intézmény észleli, hogy még sem lett volna rá jogosult, vagy a beállítások alapján nem jogosult a tanuló, és nem kap ösztöndíjat, de a jogszabály alapján jogosult lenne.)

Az egyes tanulók esetében szükséges meghatározni és megadni, ha az Állam által ingyenesen biztosított képzésben vesz részt. Ez a Tanulói adatlapon található szakképzési juttatások almenüből érhető el a Tanulói ösztöndíj adataira vonatkozó részben.A tanuló a Szakmajegyzékben meghatározott szakmáját és/vagy ágazatát meg kell adni a Tanulói adatlapon.A tanuló jogviszonyát (Tanulói/Felnőttképzési) meg kell adni a Tanulói adatlapon.

Amennyiben egy osztályban Tanulói és Felnőttképzési jogviszonnyal vegyesen vannak tanulók, akkor a Tanulói listában többes módosítással az osztálytól eltérő Tanulókat ki kell jelölni, és a Módosítás gombbal elérhető Többes módosításkor megjelenő adatlap Szakképzési juttatások fülén kell átállítani a Jogviszony típusát.Tanulói adatok Szakképzési juttatások fül Tanuló ösztöndíj adatai:A Szakképzési juttatások fül Ösztöndíj adatait az adott KRÉTA rendszerben az adminisztrátorok tudják szerkeszteni. Az adatok egy részét (pl. évismétlő) a Tanügy fül beállításai alapján jeleníti meg a felület a többi adat ezen a felületen adható meg (pl. második vagy többedik szakmát szerző, beszámításos tanuló).

Felhívjuk figyelmüket hogy csak azt a jelölő négyzetet kell és szabad bekattintani ami a tanulóra jellemző!


A tanuló Ösztöndíj jogosultság mértékét a rendszer automatikusan jeleníti meg a tanuló évfolyam beállításai alapján számítva, míg a Tanuló Bankszámla adatait a tanuló és/vagy a Törvényes képviselőnek beállított Gondviselője, vagy Gondviselői tudják megadni, szerkeszteni.


Kérjük, támogassák a folyamatot annak érdekében, hogy minden tanuló rendelkezzen a rendszerben érvényes bankszámlaszámmal.


Az NSZFH egyenesen a rendszerben megadott bankszámlára utalja a jogosult számára az ösztöndíj összegét.


A KRÉTA rendszerben törvényes képviselőnek jelölt teljes (azaz bővített) jogú Gondviselő a rendszerbe belépve, saját nevére kattintva elérhető. Személyes adatlap felületen tudja beállítani a tanuló Bankszámla adatait a Szakképzési juttatásokkal kapcsolatban.A Tanulói bankszámla adatokat megnyitva a "ceruza" ikonra kattintva kezdhető meg a szerkesztés, majd a "Mentés" gomb segítségével rögzülnek a felvitt adatok.
A Bankszámlaszám tulajdonosát a listából saját/szülő/egyéb típusokból szükséges kiválasztani, beállítani.A Bankszámlaszám tulajdonosát a listából saját / szülő / egyéb típusokból szükséges kiválasztani, beállítani.


Az egyes pénzintézeti összeolvadásokkal kapcsolatban előfordulhat, hogy az ügyfél számára még a régi, már megszűnt pénzintézetben kapott bankszámlaszám megmaradt, azonban a rendszerben lévő ellenőrző mechanizmusba ezek az átvitt, már nem létező pénzintézetek nem kerültek be. 


 Ágazati alapvizsga jelölése ösztöndíj számításhoz szakirányú oktatásban lévő tanulók esetén

A KRÉTA rendszer 2.94-es verziójára történt frissítéstől az alábbi funkcióváltozás történt a Szakképzési Ösztöndíj számítás kezelésében.


Az 1/9. 4-es szintű szakképtő iskola, 10. technikum, Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélkül és az 1/13 5-ös szintű technikum évfolyamok esetében a tanulók ágazati alapvizsga letételére kötelezettek. A sikeres ágazati alapvizsgát követően a tanuló átlép a szakirányú oktatás szakaszába.

Az ágazati alapvizsga jelölésére az alábbi lehetőségek jelennek meg a Nyilvántartás/Tanulók/Tanulói adatok/Tanügy fülön:

Az ÁGAZATI ALAPVIZSGA TELJESÍTÉSE: A legördülő menü válaszai "Teljesítette/Nem teljesítette/Mentesítve előtanulmányok beszámításával" közül egy választható ki.

Az ÁGAZATI ALAPVIZSGA DÁTUMA menüpontot vagy a "Naptárfunkció" segítségével kell kiválasztani, vagy manuális rögzíthetjük a helyes dátumot.

Az ÁGAZATI ALAPVIZSGA EREDMÉNYE menüpontban a nyilak segítségével választhatjuk ki a megfelelő eredményt.

ÁGAZATI ALAPVIZSGA EREDMÉNYE % menüpontban a nyilak segítségével vagy manuális állíthatjuk be a megfelelő eredményt.

A "MENTÉS" gomb megnyomása után az adatokat rögzítettük.

Beszámítással tanulói jogviszonyban szakmai oktatásban résztvevő tanulók ösztöndíjjogosultságának jelölése:

Amennyiben a rendszer az adott iskolában talál a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyból, a megelőző tanévre vonatkozó tanév végi átlagot, automatikusan megjeleníti a tanulónál.

Kérjük a rendszer által megjelenített átlagot kizárólag indokolt, dokumentumokkal (bizonyítvány) alátámasztható esetben módosítsák, mivel az az ösztöndíj számítás alapja. Hibás adat megadása esetén a tanuló számára nem megfelelő ösztöndíj kerül kiutalásra.

Amennyiben a rendszer az adott iskolában nem talál a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyból, a megelőző tanévre vonatkozó tanév végi átlagot, de az iskolának tudomása van, más intézményben, szakképzésben szerzett előző tanév végi minősítésről, az iskola a tanulmányokat igazoló dokumentumok (bizonyítvány) alapján rögzítheti azt a felületen.

(A rendszer csak a Beszámításos tanuló „pipa” jelölés elhelyezését követően vizsgálja azt, hogy a tanuló, az adott iskolában rendelkezik-e a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyból, a megelőző tanévre vonatkozó tanév végi átlaggal.)

A felületen két opció közül lehet választani:


  • No labels