Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A Napló nézet felületen van arra lehetőség, hogy a korábbi papír alapú napló megjelenéséhez hasonló felületen ellenőrizze az Osztályfőnök a tanulói mulasztását.

 • A megjelenő táblázat bal felső sarkánál található "MENTÉS" gombbal lehet a bevitt/módosított adatokat a rendszerben rögzíteni.
 • A táblázat felett található napválasztó gombsorral van lehetősége a Pedagógusnak 1 hetet vagy 1 napot előre és visszalapoznia, illetve a dátumot begépelni vagy a lenyíló naptárban megkeresve kiválasztani.
 • A nap kiválasztását követően a felületen látható a tanulói névsor, mellette pedig az adott napon már beadminisztrált tanórák a megfelelő óra oszlopban.
 • A beadminisztrált óra fehér négyzettel jelenik meg, az órai Mulasztás pedig "X"-el és színnel kiemelve. A már rögzített igazolt vagy igazolatlan mulasztást más színnel kiemelve segíti megkülönböztetni a rendszer.

Mulasztások kezelésének korlátozása

A mulasztások kezelésére nem vonatkoznak az e-napló beállításainak globális korlátozásai, az osztályfőnök visszamenőlegesen tetszőleges időszakot igazolhat ill. módosíthatja a mulasztási adatokat.

Mulasztások rögzítése vagy módosítása a tanulók esetében egész napra egységes beállítások szerint:

 1. Az egyes tanulók mulasztásainak "Igazolt"/"Igazolatlan"-ra történő állítása a gombra kattintással.
 2. Igazolt mulasztás esetén az igazolás típusának kiválasztása.
 3. Amennyiben szükséges a megjegyzés mezőbe információ begépelése.
 4. Végül a táblázat felett található "Mentés" gomb megnyomásával az adatok rögzítése.

Már rögzített mulasztások módosítása

A tanulói adatok lenyitását követően lehetőség van a tanuló korábbi mulasztásainak kezelésére is.

A tanuló nevére kattintva megjelenik a tanuló mulasztásainak felülete.

A táblázat felső részén, dátumonként összevont sorban először az "Igazolásra váró mulasztások", alatta pedig az "Igazolt vagy Igazolatlan mulasztások" láthatóak.

Bármelyik kategória kezelendő napját lenyitva azonos felülettel találkozunk:

 • a mulasztás napon belüli óraszáma,
 • a tanuló osztály/csoport megnevezése,
 • a mulasztott óra tantárgya,
 • a mulasztás típusa,
 • a késés esetén rögzített idő percben,
 • "Igazolt"/"Igazolatlan" gomb a mulasztás kezeléséhez,
 • az igazolás típusának listája,
 • az esetlegesen rögzítendő megjegyzés szabad szöveges felülete.
 • a mulasztás törlése gomb

Az "Igazolt vagy Igazolatlan mulasztások" kategória esetében a már rögzített információkkal kitöltve, míg az "Igazolásra váró mulasztások" kategória esetén üresen jelenik meg a felület ezen része.

Mulasztások módosítása

A folyamat az alábbi lépésekkel hajtható végre:

 1. A kezelni kívánt nap adatsorának kinyitása.
 2. Az egyes tanulók mulasztásainak "Igazolt"/"Igazolatlan"-ra történő állítása a gombra kattintással.
 3. Igazolt mulasztás esetén az igazolás típusának kiválasztása.
 4. Amennyiben szükséges a megjegyzés mezőbe információ begépelése.
 5. Végül a kis táblázat felett található "Mentés" gomb megnyomásával az adatok rögzítése.

Egy mulasztás törölhető a sor végén található törlés ikonnal. Ebben az esetben a szaktanár által jelölt hiányzás - jelenlétre változik.

Mulasztások beírása

A KRÉTA rendszerben - beállításoktól függően - lehetősége van az osztályfőnöknek a mulasztások beírására ill. törlésére is. A Napló nézetben a tanóráknál megjelenő négyzetre kattintva lehet beírni a mulasztásokat, valamint - a még nem igazolt vagy igazolatlanra állított - mulasztásokat törölni is lehet. 

Mulasztások beírása

A KRÉTA rendszerben - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - csak ténylegesen megtartott és beírt tanórára lehet a tanulót hiányzónak jelölni. Abban az esetben ha a szaktanár még nem írta be az óráját vagy a tanóra elmaradt, akkor még osztályfőnökként sem lehet beírni hiányzónak a tanulót!

Ha egy tanórát még a szaktanár nem írt be vagy elmaradt az óra, akkor az adott óránál nem jelenik meg a fehér négyzet, ahol jelezni lehet a tanuló mulasztását. 

A KRÉTA rendszerben fontos szabály, hogy - a vonatkozó jogszabályokkal összhangban - a tanulót csak megtartott és beírt tanórára lehet hiányzónak jelölni, még osztályfőnökként is. 

A 20/2012 EMMI rendelet alapján

"101. § (1) A pedagógus a tanórai foglalkozásokról az órarendnek megfelelően osztálynaplót vezet.
(2) Az osztálynaplóban fel kell tüntetni az iskola nevét, OM azonosítóját és címét, az osztály megnevezését, a napló megnyitásának és lezárásának időpontját, a kiállító osztályfőnök és az igazgató aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is.
(3) A naplót az iskolai nevelés-oktatás nyelvén kell vezetni.
(4) Az osztálynapló
a) haladási és mulasztási, valamint
b) értékelő
naplórészt tartalmaz.
(5) A haladási és mulasztási naplórész
a) a tanítási napok sorszámát és időpontját,
b) a megtartott tanítási óra tantárgyának nevét, az óra tanévi és napon belüli sorszámát,
c) a tanítási óra anyagát,
d) az órát megtartó pedagógus aláírását,
e) igazolt és igazolatlan órák szerinti csoportosításban a tanulók hiányzásának kimutatását,
f) a hiányzások heti, féléves és éves összesítését és az összesítést végző pedagógus aláírását
tartalmazza heti és napi bontásban.
(6) Az értékelő naplórész
a) a tanuló nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, oktatási azonosító számát, társadalombiztosítási azonosító jelét, anyja születéskori nevét és elérhetőségét, apja vagy törvényes képviselője nevét és elérhetőségét,
b) a tanuló naplóbeli sorszámát, törzslapszámát,
c) a tanult tantárgyakat és azok értékelését havi bontásban, valamint a félévi és év végi szöveges értékelését, osztályzatait,
d) a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos adatokat
tartalmazza."

A rendelet alapján az osztálynapló megfelelő vezetése a pedagógusok jogszabályban előírt kötelezettsége, amely a tanóra és a mulasztás beírására vonatkozik.

A 20/2012 EMMI rendelet 51§(2)  pontja alapján "Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell."

A jogszabály alapján egy tanuló csak konkrét tanóráról vagy foglalkozásról hiányozhat, tehát abban az esetben ha egy tanóra még nincs rögzítve a rendszerben vagy pl. elmaradt egy óra akkor a tanuló nem jelölhető hiányzónak. 

Mulasztások beírása

A jogszabályban leírtak alapján tehát a mulasztások kezelésénél a Naplónézetben csak a már beírt tanórákra jelölheti az osztályfőnök hiányzónak a tanulót, a még be nem írt vagy elmaradt tanórák esetében a tanuló nem jelölhető még az osztályfőnök által sem hiányzónak.

KRÉTA e-Napló - Mulasztások kezelése napló nézetben