Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA rendszerben fontos szabály, hogy - a vonatkozó jogszabályokkal összhangban - a tanulót csak megtartott és beírt tanórára lehet hiányzónak jelölni, még osztályfőnökként is. 

A 20/2012 EMMI rendelet alapján

"101. § (1) A pedagógus a tanórai foglalkozásokról az órarendnek megfelelően osztálynaplót vezet.
(2) Az osztálynaplóban fel kell tüntetni az iskola nevét, OM azonosítóját és címét, az osztály megnevezését, a napló megnyitásának és lezárásának időpontját, a kiállító osztályfőnök és az igazgató aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is.
(3) A naplót az iskolai nevelés-oktatás nyelvén kell vezetni.
(4) Az osztálynapló
a) haladási és mulasztási, valamint
b) értékelő
naplórészt tartalmaz.
(5) A haladási és mulasztási naplórész
a) a tanítási napok sorszámát és időpontját,
b) a megtartott tanítási óra tantárgyának nevét, az óra tanévi és napon belüli sorszámát,
c) a tanítási óra anyagát,
d) az órát megtartó pedagógus aláírását,
e) igazolt és igazolatlan órák szerinti csoportosításban a tanulók hiányzásának kimutatását,
f) a hiányzások heti, féléves és éves összesítését és az összesítést végző pedagógus aláírását
tartalmazza heti és napi bontásban.
(6) Az értékelő naplórész
a) a tanuló nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, oktatási azonosító számát, társadalombiztosítási azonosító jelét, anyja születéskori nevét és elérhetőségét, apja vagy törvényes képviselője nevét és elérhetőségét,
b) a tanuló naplóbeli sorszámát, törzslapszámát,
c) a tanult tantárgyakat és azok értékelését havi bontásban, valamint a félévi és év végi szöveges értékelését, osztályzatait,
d) a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos adatokat
tartalmazza."

A rendelet alapján az osztálynapló megfelelő vezetése a pedagógusok jogszabályban előírt kötelezettsége, amely a tanóra és a mulasztás beírására vonatkozik.

A 20/2012 EMMI rendelet 51§(2)  pontja alapján "Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell."

A jogszabály alapján egy tanuló csak konkrét tanóráról vagy foglalkozásról hiányozhat, tehát abban az esetben ha egy tanóra még nincs rögzítve a rendszerben vagy pl. elmaradt egy óra akkor a tanuló nem jelölhető hiányzónak. 

Mulasztások beírása

A jogszabályban leírtak alapján tehát a mulasztások kezelésénél a Naplónézetben csak a már beírt tanórákra jelölheti az osztályfőnök hiányzónak a tanulót, a még be nem írt vagy elmaradt tanórák esetében a tanuló nem jelölhető még az osztályfőnök által sem hiányzónak.