Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A tankötelezettség teljesítésének a megkezdése, az általános iskolai tanulói jogviszony keletkezésének a folyamata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján történik.

Az egyházi köznevelési intézmények és a magán köznevelési intézmények a fenti jogszabályokban foglalt, az általánostól eltérő szabályok szerint működhetnek és szervezhetik tevékenységüket. Nem kell alkalmazniuk a gyermekek, tanulók felvételével kapcsolatos rendelkezések közül a kötelező felvételre vonatkozó rendelkezéseket.

Az intézményi beiskolázás folyamata a szülők első találkozása az intézményekkel, amely folyamat az utóbbi években több változtatáson is keresztülment, azonban a folyamat teljesen elektronikus megvalósítására eddig nem került sor.

Általános iskolai beiratkozás folyamatának szereplői

 • területileg illetékes tankerületi központok
 • általános iskolák (intézmények)
 • szülők/törvényes képviselők

Nevezéktan

A beiskolázás folyamatában az iskolaérett gyermekekre a "Nebuló" kifejezést használjuk, addig a lépésig, amíg nem rendelkeznek tanulói jogviszonnyal. A tanulói jogviszony keletkezésének a tényét az Oktatási Hivatal felé a KIR rendszerbe be kell jelenteni. A nebulók felvételéről illetve a felvétel elutasításáról szóló határozat a KRÉTA e-Ügyintézési moduljában automatikusan elkészíthető.

A beiratkozással kapcsolatos feladatok:

A lépések leírását a szövegre kattintva érheti el.

 A beiratkozást megelőző feladatok

Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának a határidejéről a területileg illetékes tankerületi központ közleményt vagy hirdetményt ad ki a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.

A területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét.

A tankerületi igazgató gondoskodik arról, hogy a területi hatálya alá tartozó, valamennyi felvételre kötelezett általános iskola közzétegye a saját honlapján a felvételi körzetére vonatkozó információkat, továbbá az óvodákban és az általános iskolákban kerüljön kifüggesztésre az összes települési iskola és körzete. Azon települések esetében, ahol nincs iskola, a kötelező felvételt biztosító iskoláról a helyben szokásos módon tájékoztatják a szülőket. Ennek érdekében a tankerületi igazgató folyamatosan kapcsolatot tart a települési önkormányzatokkal.

A tankerületi igazgató az intézményvezetőkön keresztül - illetve a közvetlenül a tankerületi központhoz forduló szülők esetében személyesen - gondoskodik a korrekt és teljes körű tájékoztatásról.

területileg illetékes tankerületi központ megküldi a körzetes (kötelező felvételt biztosító) intézmények számára a körzetes nebulók listáját.  (Ezt a listát az állami intézmények feltöltik a KRÉTA rendszerükbe.)

Ahol sport- és művészeti emelt szintű oktatás folyik és ehhez az iskola pedagógiai programja szerint alkalmassági vizsga szükséges, az iskolai beiratkozás időpontja előtt azok eredményeiről tájékoztatják a szülőket.


KRÉTÁ-t használó intézménybe a beiratkozást megelőzően a szülőknek/gondviselőknek lehetőségük van előzetes jelentkezést benyújtaniuk az e-Ügyintézés Beiratkozás Általános Iskolába menüpontban, ahol gyermekük adatait meg tudják adni a választott általános iskolába.


 Feladatok a beiratkozás napjain

Az intézmény igazgatója gondoskodik a beiratkozás napján a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosításáról.

Az intézménynek a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat a beiratkozás napján (a beiratkozáshoz szükséges adatok online beküldése esetén is!)  személyesen egyeztetik a szülőkkel (törvényes képviselőkkel). (Állami intézmények esetén a nebulók adatait rögzítik a KRÉTA rendszerükben)

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását - a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából - be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának. A külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak e-Ügyintézés keretében történő bejelentésének részletes leírása megtalálható itt.


 A beiratkozást követő feladatok

Az intézmény vezetője tájékoztatja a fenntartóját a felvételre, elutasításra és sorsolásra javasolt tanulókról. (Az egyházi köznevelési intézmények és a magán köznevelési intézmények eltérő szabályok szerint működhetnek)

A tanulók osztályba sorolásának tervezésénél figyelembe kell venni azon körülményt, hogy lehetnek olyan, az iskola felvételi körzetébe tartozó tanulók, akiket a fellebbezési eljárás eredményeként el kell helyezni az adott iskolában. Továbbá figyelemmel kell lenni arra is, hogy az óvodák által a szakszolgálati ellátórendszerbe irányított tanulóknak beiskolázására született-e már döntés, illetve az mikorra várható.

A fenntartó kiszűri az esetlegesen több intézménybe is beiratkozó gyermekeket, meghatározza az általa fenntartott iskolában a következő tanévben indítható első osztályok számát, dönt a maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezéséről (a döntés során figyelembe veszi az egyes iskolák szakmai alapdokumentumában meghatározott maximálisan felvehető tanulólétszámot, az osztályindításhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét).

A fenntartói döntésekről a fenntartó vezetője írásban tájékoztatja az intézményeket.

Az intézményvezetők meghozzák a tanulók felvételével kapcsolatos döntésüket, amelyekről írásban tájékoztatják az érintett szülőket. Az e-Ügyintézés keretében meghozott határozatokról részletes leírás olvasható itt.

A beiratkozást megelőző intézményi feladatok

A beiskolázási folyamat előzetes jelentkezése során – e-Ügyintézéssel – a Nebulók adatainak rögzítésekor a szülőnek/gondviselőnek az űrlapon ki kell választani az intézmény feladatellátási helyét. Ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni, minden intézménynek ellenőrizni szükséges a KRÉTA rendszerében beállított ellátott oktatási-nevelési feladatokat.

Ellátott oktatási-nevelési feladatok ellenőrzése

Az intézményi adatok ellenőrzéséhez a KRÉTA Adminisztrációs rendszer felületére belépve végezze el az alábbi műveleteket:

 • Válassza a Nyilvántartás / Intézményi adatok / Intézmény menüpontot;
 • A Működési helyek felsorolásánál ellenőrizze le, hogy az intézmény székhelye, valamint az összes olyan tagintézménye és telephelye rögzítve van-e, amely ugyanebben a KRÉTA rendszerben végzi az adminisztrációs feladatait.

Amennyiben szükséges, vegyen fel új működési helyet, melyet a következőképpen tehet meg:

Kattintson a „Működési hely felvétele" nyomógombra és adja meg a működési helyhez tartozó adatokat. A Működési helyek felvételekor állítsa be a típusát (székhely, tagintézmény) és vegye fel ahhoz a feladatellátási helyhez tartozó ellátott oktatási-nevelési feladato(ka)t.

Működési hely adatai

Felhívjuk figyelmüket, hogy a működési helyekhez rögzített adatoknak meg kell felelnie a KIR-ben tárolt adatoknak (feladatellátási hely címe,  azonosítója, ellátott köznevelési feladat)

Új ellátott oktatási-nevelési feladat felvétele:

működési hely felvétele

Kérjük, ha az intézmény székhelye, telephelye vagy tagintézménye másik KRÉTA rendszert használ, úgy azt a működési helyet ne vegyék fel az Önök KRÉTA rendszerébe!

A Működési helyek felsorolásánál kérjük, ellenőrizze le, hogy az adott működési helyen ellátott oktatási-nevelési feladatok megfelelően fel vannak-e véve az intézményhez. Kérjük, hogy amennyiben az intézménynek több ellátott feladata is van az adott székhelyen, tagintézményben vagy telephelyen, akkor minden ellátott feladatot külön értékkel vegyenek fel.

Az összes működési hely és ellátott oktatási-nevelési feladat felvétele után láthatjuk a teljes képet.

összetett iskola

Kérjük, hogy az „Összetett iskola” ellátott feladatot csak indokolt esetben használják. Az intézmény ellátott feladatainak ellenőrzésével forduljanak nyugodtan segítségért a Tankerületi Központ felé.

Tagozatok beállítása

További fontos feladat az e-Ügyintézési felületen a kiválasztható Tagozatok beállítása az e-Ügyintézés felület / Beállítások - Intézmény menüpont / Intézményi adatok lapfül / Új tagozat felvitele.

Az értékek felvitele vagy módosítását követően a "pipa" jel segítségével lehet elmenteni az adatokat.

tagozatválasztás

Csak azok a tagozatok választhatóak, amelyeknél a "Választható?" jelölőnégyzet be van pipálva!

A beiratkozás dátuma előtt a körzetes (kötelező felvételt biztosító) iskolaként megjelölt intézmények a területileg illetékes tankerületi központoktól megkapják a felvételi körzetükbe tartozó Nebulók adatait. Ezen adatokat – még a beiratkozás dátuma előtt – az intézményeknek fel kell vinniük a KRÉTA rendszerbe. A lista felvitele csak importálással történhet.

Nebulók importálása

A KRÉTA Adminisztrációs rendszerben az IMPORTÁLÁS menüpontban a „Körzetes nebulók importálása” gombra kattintva lehet felvinni a Nebulókat.

Ezután megjelenik az alábbi ablak, ahol az importálási módokat választhatja ki.

Importálandó fájl

Az importálás csak a területileg illetékes tankerületi központtól kapott táblázat használatával lehetséges.

Feladatok a beiratkozás napján

A közzétételben szereplő időpontban, jellemzően áprilisban történik meg a beiratkozás, amikor a szülők/gondviselők által személyesen bemutatott dokumentumok alapján az intézmények adminisztrálják a felvételt kérő Nebulókat.

A beiratkozás adminisztrálása a KRÉTA rendszerbe belépve az "Adatszolgáltatások" menüponton belül a „Beiratkozás” menüre kattintva végezhető el.

Az adminisztrálás folyamata:

 1. A Nebulók adatainak ellenőrzése és rögzítése a KRÉTA rendszerbe.
  • Azon nebulók esetében, akiknek szülei/gondviselői előzetes jelentkezést nyújtottak be az e-Ügyintézés Beiratkozás Általános Iskolába menüpontjában a személyes megjelenéskor le kell ellenőrizni a felületen szereplő adatait a bemutatott hivatalos dokumentumok alapján.
  • Azon nebulók esetében, akik nem szerepeltek a területileg illetékes tankerülettől megkapott körzetes nebulók listájában, az intézménynek a beiratkozáskor a Tanuló adatait manuálisan kell rögzítenie a bemutatott hivatalos dokumentumok alapján.
 2. A Nebuló felvételéről szóló döntés meghozatala.
 3. A Nebuló felvételéről vagy elutasításáról szóló döntés átvezetése a KRÉTA rendszerbe.

Ellenőrizze, hogy a nebuló szerepel-e már az intézmény KRÉTA rendszerében

Az "Adatszolgáltatások" menüponton belül a „Beiratkozás” menüben a bal oldali szűrő segítségével tudjuk ezt a keresést megtenni.

Amennyiben az alábbi négy mező értéke megegyezik a keresett Nebuló adataival, akkor szerepel a listában:

 • Név
 • Anyja neve
 • Születési hely
 • Születési idő

Az intézmény KRÉTA rendszerében már szereplő nebulók adatainak módosítása

Amennyiben a szülő/gondviselő az előzetes jelentkezéskor az e-Ügyintézés felületén megadott adatok eltérnek a személyes megjelenéskor bemutatott hivatalos dokumentumokon lévőktől, úgy az intézménynek  módosítania kell a Nebuló adatait

A módosításnak két formája érhető el a felületen:

 • egyedi módosítás,
 • többes/többszörös módosítás.

Egyedi módosítás lépései

 1. Kattintson a Nebuló sorában a sor végén található ceruza (szerkesztés) ikonra.
 2. A megjelenő felületen módosítsa a Nebuló adatait.
 3. Kattintson a „Mentés” gombra.

Többes/többszörös módosítás lépései

 1. A felületen válassza ki a módosítani kívánt Nebulókat a sor elején található jelölőnégyzetbe kattintva.
 2. Kattintson a táblázat felett található „Módosítás” gombra.
 3. Kattintson a „Nebuló sorában” a sor végén található ceruza (szerkesztés) ikonra.
 4. A megjelenő felületen módosítsa a Nebulók adatait.
 5. Kattintson a „Mentés” gombra.

kitöltés

Amennyiben egy értéket üresen hagy, akkor a felület azt nem fogja egységesen menteni.

Többszörös módosítás során kitölthető adatok:

 • Anyanyelv
 • Állampolgárság
 • Állampolgárság 2
 • Nebulók születési országa
 • Törvényes képviselőjének rokonsági foka
 • Neme
 • Óvoda azonosítója és neve
 • Feladatellátási hely
 • Tagozat
 • Etika vagy Hit- és erkölcstan
 • Életvitelszerű ott lakás / Körzetes
 • Szakértői bizottság / Kormányhivatal által kijelölt Nebuló
 • Szülője, testvére tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő
 • Testvére az adott intézmény tanulója
 • Munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található
 • Az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található
 • Megjegyzés

Az intézmény KRÉTA-rendszerében még nem szereplő nebuló rögzítése

Az "Adatszolgáltatások" menüponton belül a „Beiratkozás” menü listájában nem szereplő Nebuló esetén az „Új” gombra kattintva érhető el a nebuló adatainak rögzítésére szolgáló felület. 

Az adatokat értelemszerűen kell kitölteni a szülő/gondviselő által személyesen bemutatott dokumentumok alapján.

A nebulók jelentkezési státuszát a rendszer az adatok felvitelekor a „Függőben” státusz értékre állítja.

A beiratkozáskor bemutatott dokumentumok alapján az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:

Nebuló neve

 • Előtag
 • Családi neve – Kötelezően kitöltendő adat
 • Utóneve – Kötelezően kitöltendő adat

Nebuló születési neve

 • Születési családi neve – Amennyiben nem kerül kitöltésre, a rendszer a Nebuló nevével tölti ki
 • Születési utóneve – Amennyiben nem kerül kitöltésre, a rendszer a Nebuló nevével tölti ki

Nebuló anyja születési neve

 • Anyja születési családi neve – Kötelezően kitöltendő adat
 • Utóneve – Kötelezően kitöltendő adat

Nebuló oktatási azonosító száma

 • Oktatási azonosító száma – Kötelezően kitöltendő adat

Nebuló neme

 • Nem – Kötelezően kitöltendő adat

Nebuló születési országa, helye és ideje

 • Születési ország – Kötelezően kitöltendő adat
 • Születési hely – Kötelezően kitöltendő adat
 • Születési idő – Kötelezően kitöltendő adat


születési idő megadása

A születési idő kitöltésének egyik esete, a billentyűzet használata, amely hatékonyabb, mint az egérrel történő felvitel. A másik esetben a jobb oldali ikonra, és a megjelenő naptár fejlécére történő kattintással ki lehet választani az adott születési dátumot.

Anyanyelv, Állampolgárság

 • Anyanyelv – Kötelezően kitöltendő adat (alapértelmezett értéke: Magyar)
 • Állampolgárság – Kötelezően kitöltendő adat (alapértelmezett értéke: Magyar)
 • Állampolgárság 2

Nebuló lakhelyének címe, ennek hiányban tartózkodási helyének címe

 • IRSZ (Irányítószám) – Kötelezően kitöltendő adat
 • Helységnév – Kötelezően kitöltendő adat
 • Közterület név – Kötelezően kitöltendő adat
 • Közterület jelleg – Kötelezően kitöltendő adat
 • Szám – Kötelezően kitöltendő adat
 • Emelet
 • Ajtó

közterület jellege

A közterület jelleg értéknél, amennyiben ez üres, vagy nincs értéke, kérjük, válassza az „Na” értéket.

Törvényes képviselő neve, rokonsági foka, és elérhetősége

 • Törvényes képviselő neve – Kötelezően kitöltendő adat
 • Rokonsági foka – Kötelezően kitöltendő adat
 • E-mail címe – Kötelezően kitöltendő adat
 • Telefonszáma (a telefonszámok rögzítésének formátuma: + karakter, melyet maximum 20 karakterben az országhívószám, majd a telefonszám követ)

Törvényes képviselő lakcíme

 • Törvényes képviselője lakóhelyének címe alapesetben megegyezik a Nebulóéval

Amennyiben a cím különböző, az alábbi adatokat kell megadni:

 • IRSZ (Irányítószám) – Kötelezően kitöltendő adat
 • Helységnév – Kötelezően kitöltendő adat
 • Közterület név – Kötelezően kitöltendő adat
 • Közterület jelleg – Kötelezően kitöltendő adat
 • Szám – Kötelezően kitöltendő adat
 • Emelet
 • Ajtó

Törvényes képviselő (2) neve, rokonsági foka, és elérhetősége

 • Törvényes képviselő neve – Kötelezően kitöltendő adat
 • Rokonsági foka – Kötelezően kitöltendő adat
 • E-mail címe – Kötelezően kitöltendő adat
 • Telefonszáma

Törvényes képviselő (2) lakcíme

 • Törvényes képviselője (2) lakóhelyének címe alapesetben megegyezik a Nebulóéval

Amennyiben a cím különböző, az alábbi adatokat kell megadni:

 • IRSZ (Irányítószám) – Kötelezően kitöltendő adat
 • Helységnév – Kötelezően kitöltendő adat
 • Közterület név – Kötelezően kitöltendő adat
 • Közterület jelleg – Kötelezően kitöltendő adat
 • Szám – Kötelezően kitöltendő adat
 • Emelet
 • Ajtó

Óvoda azonosítója és neve

 • Azonosító (6 számjegyű OM azonosító)
 • Óvoda neve – Kötelezően kitöltendő adat

Jelentkezés feladatellátási helye

 • Jelentkezés feladatellátási helye – Kötelezően kitöltendő adat

Egyéb beiratkozási adatok

 • Tagozat – Kötelezően kitöltendő adat
 • Etika vagy Hit- és erkölcstan – Kötelezően kitöltendő adat
 • Életvitelszerű ott lakás / Körzetes
 • Szakértői bizottság / Kormányhivatal által kijelölt Nebuló
 • Szülője, testvére tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő
 • Testvére az adott intézmény tanulója
 • Munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található
 • Az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található
 • Megjegyzés

eÜgyintézés ügyiratszám

 • az e-Ügyintézés ügyiratszámát az e-Ügyintézés BÁI folyamatában érkező beiratkozások esetében a rendszer automatikusan kitölti, kézi kitöltésre nincs lehetőség

legördülő menü

A KRÉTA segítséget nyújt a legördülő menük kezelésében, a keresett szöveg elejének gépelésekor a rendszer kikeresi az értéket.

Beiratkozást követő feladatok


Jelentkezés státuszának beállítása, módosítása

Az "Adatszolgáltatások" menüponton belül a „Beiratkozás” menüben tudjuk a nebulók jelentkezésének státuszát beállítani, illetve módosítani. A táblázatban a Nebulók adatai, valamint az aktuális státuszuk látható.

A státusz beállításához egyszerűen kattintson a státusz gombjára, amely státusz automatikusan beállításra kerül.

Státuszgombok jelentése

Felvett Nebuló beállítása

Felvett tanuló esetén kérjük, a felületen válassza a „Felvéve” értéket.

Nem felvett Nebuló beállítása

Nem felvett Nebuló esetén kérjük, a felületen válassza a „Nem felvéve” értéket.

Szakértői vizsgálat alatt álló Nebuló beállítása

Szakértői vizsgálat alatt álló Nebuló esetén, kérjük, a felületen válassza a „Szakértői vizsgálat folyamatban” értéket.

Nem megjelent nebuló beállítása

A beiratkozáson meg nem jelenő Nebuló esetén kérjük, a felületen válassza a „Nem jelent meg” értéket.

Beiratkozás visszavonva státusz beállítása

Amennyiben a Nebuló Gondviselője a korábban leadott beiratkozást visszavonta, kérjük, a felületen válassza a „Beiratkozás visszavonva” értéket.

Másik intézménybe felvett Nebuló beállítása

Amennyiben a Nebuló óvodában maradt, kérjük, a felületen válassza a „Óvodában maradt” értéket.

Függőben lévő Nebuló beállítása

Amennyiben a Nebuló felvételi státusza még nem tisztázott, kérjük, válassza a felületen a „Függőben” értéket.

A beiratkoztatási folyamat végét jelzi, ha minden tanuló átkerült a „Felvett”, a „Nem felvett”, az „Óvodában maradt”, vagy a „Nem jelent meg” státuszok valamelyikébe.