Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Felnőttképzési tevékenység bejelentése

Felnőttképzési tevékenység minden szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatás és képzés, valamint a szakképzésről szóló törvényben meghatározott esetekben az annak alapján szervezett szakképzés.

Kivételt képeznek ez alól a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény és a felsőoktatási intézmény alapfeladatába tartozó képzések és szakképzések (bejelentés és engedély nélkül folytathatók).

Felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás: olyan tevékenység, amely a felnőttképzési tevékenység keretében szervezett oktatás, képzés egyénre szabott kialakításának elősegítésére, a képzés hatékonyságának javítására vagy a munkavállalás elősegítésére irányul.

Szakképzés (Szt. rendelkezései alapján)
A szakképzés felsőfokú szakképzettséget nem igénylő munkakör betöltéséhez vagy tevékenység végzéséhez szükséges

 1. szakmára felkészítő szakmai oktatás és
 2. szakképesítésre felkészítő szakmai képzés

Szakképző intézményen kívül folytatható szakképzés

 1. részszakmára felkészítő oktatás és
 2. szakképzésre felkészítő szakmai képzés

Minden olyan felnőttképzési tevékenység esetén, amely nem engedélyköteles bejelentési eljárást kell kezdeményezni a Felnőttképzési Államigazgatási Szervnél.

A bejelentési eljárás kérelemre indul, amelyet elektronikus úton, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren keresztül kell benyújtani a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv részére.
Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő nyolc nap.

Az eljárásért a jogszabályban meghatározott mértékű összeget a Felnőttképzési Államigazgatási szerv Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-38500002 számú bankszámlaszámára kell megfizetni.

A bejelentési kérelmek tárgyában a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv szakértők bevonása nélkül, a jogszabályi feltételek maradéktalan fennállása esetén elsőfokú döntést hoz.

A Felnőttképzési Államigazgatási Szerv határozata ellen az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. § (1) bekezdésében meghatározott jogorvoslatnak van helye. Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

 1. felnőttképző megnevezése
 2. székhely
 3. levelezési cím, telefonszám és faxszám, elektronikus levelezési cím,
 4. képviseletre jogosult személy családi és utóneve,
 5. adószám (oktatási intézmény esetén oktatási azonosító szám – OM azonosító)
 6. felnőttképzési tevékenység végzésére irányuló szándék konkrét megjelölése

A bejelentési eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 44. §-a értelmében egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra. Amennyiben hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő eredménytelenül telik el, a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv elutasítja a bejelentést és egyben a nyilvántartásba vételt.

A Felnőttképzési Államigazgatási Szerv az elsőfokú döntését az Ákr. 85. § (3) bekezdése alapján, elektronikus úton kézbesíti a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren keresztül a tárhelyére. A kézbesítésre az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatás általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. tv. 14. § (4) bekezdése irányadó.


 • No labels