Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Felnőttképzési tevékenység minden szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatás és képzés, valamint a szakképzésről szóló törvény alapján szervezett szakképzés.

Kivételt képeznek ez alól a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény és a felsőoktatási intézmény alapfeladatába tartozó képzések és szakképzések (engedély és bejelentés nélkül folytatható).

Felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás: olyan tevékenység, amely a felnőttképzési tevékenység keretében szervezett oktatás, képzés egyénre szabott kialakításának elősegítésére, a képzés hatékonyságának javítására vagy a munkavállalás elősegítésére irányul.

Szakképzés (Szt. rendelkezései alapján)
A szakképzés felsőfokú szakképzettséget nem igénylő munkakör betöltéséhez vagy tevékenység végzéséhez szükséges

 1. szakmára felkészítő szakmai oktatás és
 2. szakképesítésre felkészítő szakmai képzés

Szakképző intézményen kívül folytatható szakképzés

 1. részszakmára felkészítő oktatás és
 2. szakképzésre felkészítő szakmai képzés

Kivételi kör:
Az Szt. szerinti szakképző intézmény szakmai képzést, részszakmára felkészítő szakmai oktatást engedély nélkül is folytathat.
Szakképző intézmények:

 1. technikum,
 2. szakképző iskola,
 3. középiskola, középfokú iskola, iskola, illetve nevelési-oktatási intézmény

Az engedélyezési eljárás kérelemre indul, amelyet elektronikus úton, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren keresztül kell benyújtani a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv részére.

Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő 60 nap nap.

Az eljárásért a jogszabályban meghatározott mértékű összeget a Felnőttképzési Államigazgatási szerv Magyar Államkincstárnál vezetett  10023002-00299671-38500002   számú bankszámlaszámára kell megfizetni.

Az engedélyezési kérelmek tárgyában a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv szakértők bevonása nélkül vagy kéttagú szakértői bizottság bevonásával, a jogszabályi feltételek maradéktalan fennállása esetén elsőfokú döntést hoz.

A Felnőttképzési Államigazgatási Szerv határozata ellen az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. § (1) bekezdésében meghatározott jogorvoslatnak van helye. Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. felnőttképző megnevezése,
 2. székhely,
 3. levelezési cím, telefonszám és faxszám, elektronikus levelezési cím,
 4. képviseletre jogosult személy alapadatait,
 5. cégjegyzékét vagy (egyéni vállalkozói) nyilvántartását vezető bíróság, hatóság vagy szerv megnevezését, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartásba vételi számát,
 6. adószám (oktatási intézmény esetén oktatási azonosító szám – OM azonosító),
 7. felnőttképzési tevékenység végzésére irányuló szándék konkrét megjelölése,
 8. szakmai vezetőre vonatkozó adatokat,
 9. csatolandó dokumentumok.

Az engedélyezési eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 44. §-a értelmében egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra. Amennyiben hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő eredménytelenül telik el, a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv elutasítja a kérelmet és egyben a nyilvántartásba vételt.

A Felnőttképzési Államigazgatási Szerv az elsőfokú döntését az Ákr. 85. § (3) bekezdése alapján, elektronikus úton kézbesíti a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren keresztül a tárhelyére. A kézbesítésre az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatás általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. tv. 14. § (4) bekezdése irányadó.


 • No labels