Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A felnőttképzési szakértői tevékenységre irányuló szándékot a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv részére kell bejelenteni elektronikus úton a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben.

Az eljárás ügyintézési határideje a bejelentés beérkezését követő 8 nap.


Az eljárás díjköteles, amelynek mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében 3.000 Ft, azaz háromezer forint, amelyet a Felnőttképzési Államigazgatási szerv Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-38500002 számú bankszámlaszámára kell megfizetni, vagy illetékbélyeggel leróni. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot a kérelemhez csatolni kell.

A bejelentési tárgyában a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv a jogszabályi feltételek maradéktalan fennállása esetén elsőfokú döntést hoz, és a bejelentőt felveszi a szakértők nyilvántartásába.

A bejelentési eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 44. §-a értelmében egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra. Amennyiben hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő eredménytelenül telik el, a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv elutasítja a bejelentést és egyben a nyilvántartásba vételt.

A Felnőttképzési Államigazgatási Szerv határozata ellen az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. § (1) bekezdésében meghatározott jogorvoslatnak van helye. Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

Bejelentésnek tartalmaznia kell: (a bejelentő):

 • természetes személyazonosító adatait,
 • közzétenni kívánt elérhetőségét, szakértői tevékenységével összefüggő egyéb adatot,
 • végzettségét és szakképzettségét, az oktatási intézmény és a végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentum számának és keltének megjelölésével

Bejelentéshez mellékelni kell:

 • a végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat másolatát,
 • a szakmai gyakorlat igazolásáról szóló okirat másolatát (a kérelmező természetes személyazonosító adataival, munkakör vagy végzett tevékenység megjelölésével, munkakör vagy tevékenység feltüntetése, jogviszony megnevezésével, jogviszony időtartalmával),
 • amennyiben előminősítői tevékenységet is kíván folytatni, ennek feltételeit igazoló dokumentumok másolatát (lsd.: Előminősítői tevékenység feltételei),
 • általános tételű eljárási illeték megfizetését igazoló bizonylat másolatát.

Szakértői tevékenység folytatásának jogszabályi feltételei:

 • felsőfokú végzettség,
 • a szakmajegyzékben meghatározott ágazathoz igazodó szakirányú szakképzettség, vagy jogász, vagy felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti vagy katonai képzési terület közigazgatási képzési ágában szerzett szakképzettség, vagy andragógiai, pedagógiai jellegű szakképzettség, 
 • nyelvi képzés esetén az adott nyelvből szerzett nyelvtanári végzettséggel vagy – ha az adott nyelvből nincs felsőfokú végzettségi szintű nyelvtanári vagy nyelv- és irodalomtanári képzés – az adott nyelvből az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott Közös Európai Referenciakeret szerinti C1 szintű, okirattal igazolt nyelvismerettel
 • oktatási, oktatásszervezési vagy -irányítási, minőségirányítási, programkészítési, lektorálási, mérési-értékelési vagy felnőttképzési szakértői szakterületen szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlat.

Az előzetes minősítési tevékenység folytatására irányuló szándékról a bejelentés megtételekor nyilatkozni szükséges (a nyilatkozat utólag is, adatváltozási eljárás keretében megtehető). Amennyiben ezt a nyilatkozatot megteszi, a bejelentéséhez az alábbi dokumentumokat is csatolnia szükséges:

Továbbképzési kötelezettség:

A felnőttképzési szakértő első alkalommal a felnőttképzési szakértők nyilvántartásába történő felvételétől számított hat hónapon belül , ezt követően kétévenként köteles továbbképzésen részt venni, és eredményes vizsgát tenni. A továbbképzés nem teljesítése esetén a szakértő egy év időtartamra felfüggesztésre kerül . Amennyiben a felfüggesztés ideje alatt sem teljesíti a kötelezettségét, a felnőttképzési államigazgatási szerv törli a nyilvántartásból , és szakértői tevékenységet öt évig nem végezhet. • No labels