Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Status
colourGreen
title

...

3.0 verzió

...

1. Adatkezelő


Az Adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében minden esetben az intézmény.

...


2. Adatkezelés szabályai


Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.

...

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban GDPR.) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten a 2018. május 25-től hatályos Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel. Ezek alapján tehát:

 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

...

adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;


További fogalmak:


Felhasználók: a KRÉTA rendszerben saját felhasználónévvel és jelszóval rendelkező, a KRÉTA rendszer szolgáltatásait megfelelő jogosultsággal igénybe vevő természetes személyek;

 

Viszontazonosítás: Olyan ellenőrzési folyamat, melynek során az Adatkezelő megküldi az általa jogszerűen kezelt természetes személyazonosító adatokat az azonosítási szolgáltatónak, amely tájékoztatást ad a megküldött adatoknak a regisztráció során felvett adatokkal való egyezőségéről, illetve az esetleges eltérésről;

 

Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (SZEÜSZ): az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 29. § szerinti szolgáltatás;

 

Természetes személyazonosító adat: a polgár a) családi és utóneve, születési családi és utóneve, b) születési helye, c) születési ideje és d) anyja születési családi és utóneve.

...

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont];
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont];
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont];
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. d) pont];
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont];
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].3. A KRÉTA

...

alaprendszer használata során megvalósuló adatkezelések

 

3.1. A Tanuló adatai

 

3.1.1. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, jogalapja

 

Az Adatkezelő által kötelezően kezelendő adatok körét elsősorban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (EMMI rendelet) tartalmazza.

A fenti jogszabályok alapján kezelt személyes adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, illetve különleges személyes adatok vonatkozásában a GDPR 9. cikk (2) bek. b) és h) pontján alapulnak.

 

Az Nkt. 41. § (4) bekezdése alapján kezelt személyes adatok köre:

 

 1. a) a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma,
 2. b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
 3. c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok,
 4. d) a gyermek óvodai jogviszonyával, a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok
 5. da) felvételivel kapcsolatos adatok,
 6. db) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,
 7. dc) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,
 8. dd) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,
 9. de) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok,
 10. df) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
 11. dg) a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma,
 12. dh) mérési azonosító,
 13. e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok:
 14. ea) a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok,
 15. eb) a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok,
 16. ec) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok,
 17. ed) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
 18. ee) a tanuló diákigazolványának sorszáma,
 19. ef) a tankönyvellátással kapcsolatos adatok,
 20. eg) évfolyamismétlésre vonatkozó adatok,
 21. eh) a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka,
 22. f) az országos mérés-értékelés adatai.

...

 1. telefonszám – kapcsolattartás céljából
 2. e-mail- elektronikus kapcsolattartás céljából
 3. gondviselő felhasználóneve: KRÉTA Ellenőrző modul bejelentkezés céljából
 4. gondviselő törvényes képviselő-e : jogosultságok ellenőrzése céljából
 5. gondviselő e-mail címe - elektronikus kapcsolattartás céljából
 6. diákigazolvány kelte- azonosítás céljából
 7. adóazonosító jel- azonosítás céljából
 8. napló sorszám- azonosítás céljából
 9. törzslapszám- azonosítás céljából
 10. beírási napló sorszám- azonosítás céljából
 11. tanterv- azonosítás, tanügyi ellenőrzéscéljából
 12. felvétel tanéve- tanügyi ellenőrzés, azonosítás céljából
 13. szakmacsoport- tanügyi ellenőrzés, azonosítás céljából
 14. ágazat- tanügyi ellenőrzés, azonosítás céljából
 15. szakképesítés- tanügyi ellenőrzés, azonosítás céljából
 16. részszak-képesítés- tanügyi ellenőrzés, azonosítás céljából
 17. technikusi évfolyamba jár- tanügyi ellenőrzés, azonosítás céljából
 18. gyakorlati szintvizsgák átlaga- tanügyi ellenőrzés céljából
 19. tankötelezettség vége: azonosítás, tanügyi ellenőrzés céljából
 20. bejáró - tanügyi ellenőrzés céljából
 21. szakmai gyakorlaton tartózkodik- tanügyi ellenőrzés, azonosítás céljából
 22. vendégtanuló- díjfizetési kötelezettségek nyilvántartása céljából
 23. tandíjat fizető- díjfizetési kötelezettségek nyilvántartása céljából
 24. térítési díjat fizető- díjfizetési kötelezettségek nyilvántartása céljából
 25. kizárólag iskolai keretek között tanműhelyben tanuló- tanügyi ellenőrzés, azonosítás céljából
 26. diáksportkör tagja- tanügyi ellenőrzés, azonosítás céljából
 27. előző intézmény- tankötelezettség folytonosságának ellenőrzése céljából
 28. SZKTV- tanügyi ellenőrzés céljából
 29. OSZTV- tanügyi ellenőrzés céljából
 30. SZÉTV- tanügyi ellenőrzés céljából
 31. egyéb országos döntő- tanügyi ellenőrzés céljából
 32. felhasználónév- KRÉTA Ellenőrző modul bejelentkezéshez céljából
 33. szociális ösztöndíj- tanügyi ellenőrzés céljából
 34. testnevelés típusa- azonosítás céljából
 35. kollégiumi ellátásban részesülő- tanügyi ellenőrzés céljából
 36. étkezési kedvezmény -azonosítás, díjfizetési kötelezettségek/kedvezmények nyilvántartása céljából
 37. intézeti, állami nevelt, veszélyeztetett- azonosítás céljából
 38. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény- díjfizetési kötelezettségek/kedvezmények nyilvántartása céljából
 39. 3 vagy több gyermek igazolás okmányszáma- díjfizetési kötelezettségek/kedvezmények nyilvántartása céljából
 40. tanuló, illetve hallgatói jogviszonnyal rendelkező eltartott személyek- díjfizetési kötelezettségek/kedvezmények nyilvántartása céljából
 41. közösségi szolgálat óraszám- érettségi követelmények teljesítésének ellenőrzése céljából
 42. közösségi szolgálat tevékenység- érettségi követelmények teljesítésének ellenőrzése céljából
 43. intézmény neve- azonosítás céljából
 44. megjegyzés- egyéb a tanulóval kapcsolatos adminisztráció vezetésére céljából
 45. feljegyzések- egyéb diák teljesítményével vagy magatartásával kapcsolatos érdemjegyektől eltérő értékelés nyilvántartása céljából
 46. igazolások- késések/mulasztások jogszerűségének elbírálása céljából


3.1.2. Az adattárolás módja


Az Nkt. 57. § (6) bekezdése értelmében az iskolai nyomtatványok - az év végi bizonyítvány és az állami vizsga teljesítéséről kiállított bizonyítvány kivételével - az oktatásért felelős miniszter, szakképesítést tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával, a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásával elektronikus úton is elkészíthetők és tárolhatók. A bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló nyomtatványt ebben az esetben is elő kell állítani nyomtatott formában, és meg kell őrizni.

...

Ennek értelmében az adattárolás módja elsősorban, a jogszabály által megengedett körben elektronikusan, a KRÉTA rendszeren keresztül történik, míg a bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló nyomtatvány papír alapon is megőrzésre kerül.3.1.3. Az Adatkezelés időtartama


Az Adatkezelő az adatokat a tanulói jogviszony megszűnésétől számított 30 évig kezeli, míg a hozzájáruláson alapuló adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.


3.1.4. Hozzáférés a személyes adatokhoz

 

A tanuló személyes adataihoz történő hozzáférés a rendszerben az alábbiak szerint történik:

...

 • az osztályfőnök hozzáfér az általa vezetett nyilvántartások [EMMI rendelet 112. § (2)] vezetéséhez szükséges valamennyi adathoz.

 

3.1.5. Személyes adatok továbbítása

 

Az Adatkezelő köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt, valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról összesített adatokat szolgáltatni.

 

A személyes adatok továbbításának címzettjeit az Nkt. 41. § (5), (7) és (8) bekezdése, 42. § (3) bekezdése, valamint az EMMI rendelet tartalmazza.

 

...

 

3.2. Szülő adatainak kezelése


Az Adatkezelő az Nkt. 41. § b) pontja alapján kezeli a tanuló szülője, törvényes képviselője

...

A hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

3.3. Közalkalmazottak személyes adatainak kezelése

 

3.1.1. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, jogalapja


 1. Jogszabály alapján kötelezően, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges adatok köre:

Az Adatkezelő által kötelezően kezelendő adatok körét elsősorban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) tartalmazza.

A fenti jogszabályok alapján kezelt személyes adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.


Az Nkt. 41. § (3) bek. értelmében az intézmény az óraadó tanárok

...

 • igazolvány típusa – azonosítás céljából
 • igazolvány száma- azonosítás céljából
 • e-mail címe- kapcsolattartás
 • értesítések küldése céljából
 • telefonszám- kapcsolattartás céljából
 • felhasználónév- KRÉTA Elektronikus napló modul bejelentkezés céljából
 • diákolimpiai jogosultság- diákolimpiai jelentkezések kezelésének céljából
 • kezelheti a közösségi szolgálatokat- érettségi vizsgakövetelmények ellenőrzésének dokumentálása céljából
 • utazó gyógypedagógus- tanügyi ellenőrzés céljából
 • feladattal terhelt óraszám oka- tanügyi ellenőrzés céljából
 • csökkentett munkaidős- tanügyi ellenőrzés céljából
 • feladat-ellátási hely- tanügyi ellenőrzés céljából
 • betöltetlen álláshely- tanügyi ellenőrzés céljából
 • főállású- tanügyi ellenőrzés céljából
 • nyugdíjas- tanügyi ellenőrzés céljából
 • szakértői vagy vizsga elnöki tevékenység- tanügyi ellenőrzés céljából
 • státusz- tanügyi ellenőrzés céljából

3.3.2. Az adattárolás módja


Az adattárolás módja elsősorban, a jogszabály által megengedett körben elektronikusan, a KRÉTA rendszeren keresztül történik, míg a jogszabályok által előírt körben papír alapon is megőrzésre kerülnek az adatok.


3.3.3. Az Adatkezelés időtartama

 

Az Intézmény iratkezelési szabályzatának megfelelően, illetve az érintett szerződéses jogviszonyának megszűnéséig.


3.3.4. Hozzáférés a személyes adatokhoz

 

Az alkalmazott személyes adataihoz történő hozzáférés a rendszerben az alábbiak szerint történik:

...

 • az „adminisztrátor” jogosultsággal rendelkező személy hozzáfér valamennyi személyes adathoz. Az Adatkezelő biztosítja, hogy adminisztrátor joggal kizárólag titoktartási kötelezettséget vállaló munkavállalója rendelkezhet.


3.3.5. Személyes adatok továbbítása


Személyes adatok továbbítására kizárólag jogszabályi előírás alapján vagy az érintett hozzájárulásával kerülhet sor.

...

A munkaügyi, adó-, társadalom-, nyugdíj- és egészségbiztosítási bevallási kötelezettségek teljesítése során az Adatkezelő kizárólag a jogszabályokban előírt, a kötelezettség teljesítéséhez szükséges és egyben kötelező, a hatóságok által használt nyomtatványokon feltüntetendő adatokat továbbítja. A nyomtatványok pontos adattartalmát a közalkalmazottak megismerhetik a NAV, a Magyar Államkincstár, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján.


3.4. Munkavállalók személyes adatainak kezelése


A munkavállalók adatkezelésének jogalapja elsősorban a törvényi felhatalmazás (a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény), valamint a GDPR 6. cikkében meghatározott jogalapok közül a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja, amely szerint az adat kezelése az érintettre vonatkozó szerződés teljesítéséhez szükséges, valamint ugyanezen bekezdés c) pontja, mely szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges az adatok kezelése.

...

Kötelező adatkezeléseket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 1. mellékletének 3. pontja; a társadalombiztosítási adatok vonatkozásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény; a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény; a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény ír elő.

 

A munkavállalók személyes adatainak kezelésére és továbbítására a 3.3.2-3.3.5. pontban foglaltak megfelelően irányadók.

Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a KRÉTA


4. KRÉTA Digitális Kollaborációs Tér modul használatával összefüggő speciális adatkezelése


4.1. Tanulói adatok:


Adatkezelő a jelen pontban feltüntetett adatokat a GDPR 6. cikk e.) pontja alapján, közérdekű feladat végrehajtása miatt kezeli;

 • Név - tanuló azonosítása céljából
 • e-mail cím: DKT modulban elérhető alkalmazások használatához


4.2. Közalkalmazottak adatai:

 

Adatkezelő a jelen pontban feltüntetett adatokat a GDPR 6. cikk e.) pontja alapján, közérdekű feladat végrehajtása miatt kezeli;

 • Név - közalkalmazottak azonosítása céljából
 • e-mail cím: DKT modulban elérhető alkalmazások használatához5. Adatfeldolgozók


Az Adatkezelő a KRÉTA rendszer üzemeltetésére és az ezzel együtt járó adatfeldolgozási feladatok ellátására magasabb jogszabályi előírások alapján vagy szerződéses úton más szolgáltatót bíz meg.

...

Az Adatkezelő egyes karbantartási, rendszerfelügyeleti és támogatási feladatok ellátásához az Adatfeldolgozón kívül más adatfeldolgozót is igénybe vehet. Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.


Adatkezelő statisztikai célú kimutatásokat tartalmazó hírleveleket küldhet a felhasználók által KRÉTA rendszerbe rögzített e-mail címekre.  A statisztikai kimutatásokat Adatfeldolgozó (eKRÉTA Informatikai Zrt.) készíti el az Adatkezelő számára, a KRÉTA rendszer működésének támogatásával és fejlesztésével összefüggésben a KRÉTA rendszerben szerepeltetett anonimizált adatokból, illetve a rendszerbe történő bejegyzésekről kapott jelzésekből statisztikai kimutatásokat is tartalmazó negyedéves tájékoztatókat készít.  Adatfeldolgozó a negyedéves tájékoztatókat a felhasználók számára a KRÉTA rendszerben teszi elérhetővé, valamint Adatkezelőnek is elküldi a hivatalos intézményi e-mail címen keresztül.


Az Adatfeldolgozó az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzi, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.6. Bejelentésekkel kapcsolatos adatkezelés

 

Az Adatfeldolgozó a KRÉTA rendszer és applikáció üzemeltetése keretében ügyfélszolgálatot és hibabejelentő rendszert üzemeltet.

...

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján a Fgytv. 17/A.§ (5) bekezdése, valamint a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja a hangfelvétel kapcsán

adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig: amennyiben a válasz megküldését követően az érintett nem élt további kifogással, a válasz megküldésétől számított 5 év elteltével az adatok törlésre kerülnek, további igényérvényesítés esetén az elévülési idő leteltét követően kerülnek az adatok törlésre

adattárolás módja: elektronikus

Harmadik országba történő adattovábbítás

A KRÉTA rendszer működtetésével összefüggésben a felhasználók részére rendszerhasználathoz kapcsolódó üzenetek (e-mail) küldésére Adatfeldolgozó a SendGrid e-mail küldő rendszerét használja.

Az e-mailek küldése során a rendszer az alábbi személyes adatokat tárolja az érintettekről:

 • diák oktatási azonosítója
 • a gondviselő neve
 • pedagógus neve
 • gondviselő/diák/pedagógus e-mail címe

A rendszerben szereplő adatok 30 napig kerülnek tárolásra, ezután automatikusan törlésre kerülnek.

A SendGrid rendszerben tárolt adatok az Amerikai Egyesült Államok, Colorado régiójába kerülnek továbbításra. A továbbított adatok biztonságát a Sendgrid az Európai Unió és az Amreikai Egyesült Államok között létrejött keretrendszerhez (Privacy Shield) való csatlakozással garantálja, amellyel a GDPR szabályainak betartására is kötelezettséget vállal.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRktAAG&status=Active

. cikk (1) bek. a) pontja a hangfelvétel kapcsán

adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig: amennyiben a válasz megküldését követően az érintett nem élt további kifogással, a válasz megküldésétől számított 5 év elteltével az adatok törlésre kerülnek, további igényérvényesítés esetén az elévülési idő leteltét követően kerülnek az adatok törlésre

adattárolás módja: elektronikus

 

7. A Felhasználót, mint érintettet megillető jogok

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését az Adatkezelő által meghatározott e-mail címen; az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz. Panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

 Alább  

Alább olvasható a részletes leírás az érintetti jogok kapcsán:


7.1. Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés


Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

...

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.


 

7.2. Helyesbítéshez való jog


Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Arra az időtartamra, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 7.4. pontjának megfelelően.7.3. Tiltakozás joga


Az érintett abban az esetben az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

...

Tiltakozási jog gyakorlása esetén az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

...

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.

 

7.5. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)


Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

...

 1. a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
 2. b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy
 3. c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
 4. d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
 5. e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
 6. f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy
 7. g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
 8. h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.


7.6. Az adathordozhatósághoz való jog


Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

...

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.


7.7. Hozzájárulás visszavonása

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.


7.8. Jogorvoslat


Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség

...

név:                      Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:                             1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

...

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

8.  A tájékoztató megváltoztatása

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

9. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések


A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai, valamint az egyéb vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók.

...