Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA rendszer hatóköre, törvényi alapja

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről - továbbiakban Nkt. -  valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet iskolák számára kötelezően használatos nyomtatványként nevezi meg, írja elő az osztálynapló (csoportnapló) használatát. A jogszabály a nyomtatvány kivitelével, formájával, tartalmával kapcsolatos előírást nem tartalmaz, nincs tehát közoktatási jogszabályi akadálya annak, hogy elektronikus osztálynapló, csoportnapló bevezetésére kerüljön sor.

Nkt. 57. § (6) Az iskolai nyomtatványok - az év végi bizonyítvány és az állami vizsga teljesítéséről kiállított bizonyítvány kivételével - az oktatásért felelős miniszter, szakképesítést tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával, a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásával elektronikus úton is elkészíthetők és tárolhatók. A bizonyítvány kiállí-tásának alapjául szolgáló nyomtatványt ebben az esetben is elő kell állítani nyomtatott formában, és meg kell őrizni.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatá-ról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet meghatározza a kötelezően használandó nyomtatványokat, és az 1. sz. mellékletében azok őrzési idejét, amely szerint a Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók nem selejtezhetőek, és a naplók őrzési ideje 5 év.

Intézménytípusok és oktatási módok

A KRÉTA rendszerben – a törvény alapján – köznevelési intézménynek kell tekinteni mindazon intézményeket, amelyeket az Nkt. ebbe a körbe sorol.
A Nkt. 7. § 1. pontja szerint:

a) óvoda,
b) általános iskola,
c) gimnázium,
d) szakközépiskola (a továbbiakban a c) -d) pont alattiak együtt: középiskola),
e) szakiskola (a továbbiakban a d)-e) pont alattiak együtt: szakképző iskola; a további-akban a c)-e) pont alattiak együtt: középfokú iskola),
f) alapfokú művészeti iskola (a továbbiakban a b)-f) pont alattiak együtt: iskola),
g) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
h) kollégium (a továbbiakban: az a)-h) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intéz-mény),
i) pedagógiai szakszolgálati intézmény,
j) pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény (a továbbiakban: az a)-j) pont alattiak együtt: köznevelési intézmény).

A KRÉTA használata során figyelembe veendő jogszabályok:

  • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről;
  • 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről; 
  • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (szótárak kialakítása);
  • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehaj-tásáról;
  • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény;
  • az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet.
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról
  • No labels